Giới thiệu khoa đại cương

Quản Trị | 28/02/2020
Khoa Đại cương được thành lập vào ngày 16 – 10 – 2004 trên cơ sở sát nhập Tổ bộ môn Lý luận chính trị và Tổ bộ môn Luật của Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ Thuật Thái Bình. Năm 2006 Tổ bộ môn Luật tách riêng thành Khoa Luật. Năm 2010 Tổ bộ môn Giáo dục thể chất – Quốc phòng & An ninh được thành lập và sát nhập vào Khoa Đại cương, đến năm 2011 Khoa có thêm Tổ bộ môn Toán nay là Tổ bộ môn Khoa học cơ bản. Tháng 12 năm 2014, sau khi Trường Đại học Thái Bình tiếp nhận Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh cơ sở phía Bắc, Khoa Đại cương sát nhập với Khoa KHCB & KTCS của cơ sở đào tạo này.