THÔNG BÁO: V/v sinh viên các lớp đại học, cao đẳng nghỉ học tại trường từ ngày 30/3/2020 đến hết ngày 19/4/2020 và tiếp tục triển khai học tập trực tuyến