Cơ cấu tổ chức của khoa Kế toán - kiểm toán

khoa ktkt | 12/03/2020
Khoa Kế toán kiểm toán bao gồm 3 bộ môn: 1. BM Nguyên lý kế toán; 2. BM Kiểm toán phân tích; 3. Bộ môn Kiểm toán tài chính và quản trị

Giới thiệu chung về khoa

khoa ktkt | 12/03/2020
Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, tổ chức quản lý, ngành nghề đào tạo và công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của khoa.