Cơ cấu tổ chức

1. Trưởng khoa

TS. Phạm Thị Ánh Nguyệt

Email: phamanhnguyet86@gmail.com

Điện thoại: 0912.901.190

2. Tổ trưởng bộ môn

TS Viên Thị An

Email: vienthian@gmail.com 

Điện thoại: 0978.005.035

3. Tổ trưởng bộ môn

Ths. Vũ Thị Vân

Email: vuthivan1984@gmail.com

Điện thoại: 0975.296.532

4. Văn phòng Khoa

Ths. Lê Văn Hoàn

Email: qtkd.dhtb@gmail.com

Điện thoại: 0904.162.248

5. Bí thư liên chi Đoàn

Ths Lại Phương Mai

Email: mailp0488@gmail.com

Điện thoại: 0904.046.909

6. Danh sách các tổ bộ môn trực thuộc khoa quản lý