Giới thiệu - Chức năng nhiệm vụ Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Khoa Kinh tế - QTKD là đơn vị chuyên môn thuộc trường, có các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1, Điều 15, Điều lệ trường đại học hiện hành. Nhiệm vụ cụ thể sau đây

1. Quản lý giảng viên, người lao động và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

2. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục, đào tạo theo kế hoạch chung của trường, bao gồm: xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan bảo đảm thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học, công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo; huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa.

4. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.

5. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, người lao động thuộc khoa.

6. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên, người lao động trong khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của Nhà trường.

 

2. Bộ môn

Bộ môn là đơn vị chuyên môn thuộc Khoa trong Trường. Bộ môn có các nhiệm vụ sau đây:

1. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những môn học được giao trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường và của Khoa.

2. Xây dựng, hoàn thiện nội dung môn học; tổ chức biên soạn giáo trình, xây dựng tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung môn học được Trưởng khoa, Hiệu trưởng giao.

3. Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của sinh viên theo quy định của Nhà trường.

4. Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường và Khoa.

5. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ của Bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực chuyên môn.

6. Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của Bộ môn, của Khoa và Trường theo yêu cầu của Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Trưởng khoa.