GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHOA LUẬT

1. Chức năng, nhiệm vụ.

          Khoa Luật được thành lập năm 2011 trên cớ sở Tổ Bộ môn Luật trực thuộc Ban giám hiệu trường Đại học Thái Bình. Trên cơ sở sự phân công của Ban giám hiệu, khoa Luật đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

          - Tổ chức đào tạo, giảng dạy, quản lý các lớp Đại học chính quy ngành Luật; đào tạo các lớp liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học ngành luật;

- Công tác giảng dạy chính khoá cho các lớp hệ Cao đẳng, Đại học chính quy không chuyên luật các môn Luật: Pháp luật đại cương, Luật kinh tế, Soạn thảo văn bản.

          - Công tác giảng dạy không chính khoá (các lớp bồi dưỡng): Theo kế hoạch của nhà trường.

          - Công tác nghiên cứu khoa học: Biên soạn các Giáo trình môn học, Tập bài giảng môn học, Đề cương học phần; Các tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập các môn Luật cho giảng viên, học sinh sinh viên.

          - Tham mưu cho Ban giám hiệu về pháp luật trong triển khai các nhiệm vụ chung của nhà trường (khi được phân công, giao nhiệm vụ).

          - Các công tác khác: Trên cơ sở chỉ đạo của Ban giám hiệu, hàng năm ngoài những nhiệm vụ nêu trên Khoa còn được giao các nhiệm vụ khác như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (theo yêu cầu của Hội đồng tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật của tỉnh), tham gia các công việc khác như: Lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên về các dự thảo Luật, triển khai, phổ biến, giảng dạy các môn luật mới theo yêu cầu của Bộ, của tỉnh.

2. Cơ cấu tổ chức.

          Cơ cấu tổ chức của Khoa bao gồm: 01 trưởng khoa, 01 phó trưởng khoa và đội ngũ các giảng viên.

II. ĐỘI NGŨ CÁN BÔ. GIẢNG VIÊN.

1. Trưởng khoa.

          Thạc sỹ, TS: Nguyễn Đức Long.

          Ngày sinh: 08/10/1962.

          Số điện thoại: 0912557345.

          Địa chỉ email: longkhoaluat@gmail.com.

          Thạc sỹ chuyên ngành : Luật kinh tế.

          TS chuyên ngành : Luật kinh tế.

2. Phó trưởng khoa.

          Thạc sỹ: Trần Thị Phương Thu.

          Ngày sinh : 03/11/1980.

          Địa chỉ email : thutran3c@gmail.com.

          Số điện thoại : 0942240025.

          Thạc sỹ luật học chuyên ngành : Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật.

3. Giảng viên: Đoàn Thị Thơm

          Ngày sinh : 25/10/1984.

          Địa chỉ email : thomtbu@gmail.com

          Số điện thoại : 0987.415.106

          Thạc sỹ luật học chuyên ngành : luật hình sự.

4. Giảng viên         Nguyễn Thị Thơm.

          Ngày sinh:   23/12/1991

          Địa chỉ mail : thomnguyen3291@gmail.com

Điện thoại :0839.987.373

Thạc sỹ luật học chuyên ngành :

5. Trợ lý khoa Nguyễn Việt Bách

          Ngày sinh : 26/01/1979

Địa chỉ mail : nguyenvietbach06@gmail.com

III. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC.

1. Công tác đào tạo chính

          - Giảng dạy, chủ nhiệm, tổ chức thực tế, hướng dẫn thực tập, bảo vệ luận văn, thi tốt nghiệp đối với các lớp đại học ngành Luật, liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học ngành luật

- Giảng dạy các lớp thuộc các ngành đào tạo không chuyên luật của nhà trường : Quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính ngân hàng, kỹ thuật điện, điện tử, công nghệ thông tin,... với các môn : Pháp luật đại cương, Luật kinh tế, Soạn thảo văn bản.

2. Công tác nghiên cứu khoa học.

          * Các đề tài cấp trường đã nghiệm thu :

          - Tập bài giảng Pháp luật đại cương, dành cho hệ cao đẳng; Tập bài giảng Pháp luật đại cương, dành cho hệ đại học.

- Tập bài giảng Luật kinh tế, dành cho hệ cao đẳng; Tập bài giảng Luật kinh tế, dành cho hệ đại học.

- Tập bài giảng Soạn thảo văn bản, dành cho hệ cao đẳng; Tập bài giảng Soạn thảo văn bản, dành cho hệ đại học.

- Tập bài giảng về phòng, chống tham nhũng.

- Chương trình đào tạo đại học, Đề cương chi tiết các học phần ngành luật hệ chính quy ;

* Các đề tài cấp trường đã nghiên cứu, đang chờ nghiệm thu :

- Giáo trình môn học Pháp luật đại cương.

- Giáo trình môn học Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3. Giáo trình, tài liệu tham khảo trong đào tạo