CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Trưởng khoa

TS. Đặng Nguyên Mạnh

Email: manhetc@gmail.com

Điện thoại: 0915.149.419

2. Tổ trưởng bộ môn

ThS. Trần Thị Thanh Hương

Email: thanhhuong1107@gmail.com

Điện thoại: 0985.586.611

3. Danh sách bộ môn Tài chính

STT

Tên giảng viên

Trình độ

Chức vụ

Ghi chú

1

Đặng Nguyên Mạnh

Tiến sĩ

Trưởng khoa

Email: manhetc@gmail.com

Tel: 0915.149.419

2

Trần Thị Thanh Hương

Thạc sĩ

Trưởng bộ môn

Email: thanhhuong1107@gmail.com

Tel: 0985.586.611

3

Hoàng Thị Kim Thanh

Thạc sĩ

Giảng viên

Email: thanhhai082010@gmail.com

Tel: 0912.073.122

4

Bùi Thị Thanh Hồng

Thạc sĩ

Giảng viên

Email: gm.thanhhong@gmail.com

Tel: 0984.661.367

5

Trần Thị Dung

Thạc sĩ

Giảng viên

Email: trandung85cdkt@gmail.com

Tel: 0914.877623

6

Ngô Thị Thúy Là

Thạc sĩ

Giảng viên

Email: ngothithuyla293@gmail.com

Tel: 0906.157.369