Kế hoạch tổ chức các hoạt động tăng cường giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giảng viên, ngươi lao động và HSSV theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM