KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO VÀ XUẤT BẢN CUỐN LỊCH SỬ 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH (1960-2020)