Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân HSSV cuối khóa và khám sức khỏe cho sinh viên năm cuối - Đại học chính quy khóa 5