KIỂM TRA THÂN NHIỆT CỦA CBGV, CNV, HSSV VÀ KHÁCH ĐẾN CƠ QUAN LÀM VIỆC

SÁNG NGÀY 16/03/2020 TS. ĐẶNG NGUYÊN MẠNH, PHÓ HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG - PHÓ TRƯỞNG BAN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM TRA VIỆC ĐEO KHẨU TRANG Y TẾ, RỬA TAY SÁT KHUẨN, ĐO THÂN NHIỆT CỦA CBGV, CNV, HSSV VÀ KHÁCH ĐẾN CƠ QUAN LÀM VIỆC