MỘT SỐ QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH KHI HSSV TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC TẬP TRUNG TẠI TRƯỜNG