KẾ HOẠCH CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM 2020

Kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, người lao động và học sinh, sinh viên năm 2020File Download