Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và kế hoạch học tập của HSSV