Trường Đại học Thái Bình bảo vệ Đề tài cấp Quốc gia

Bảo vệ Đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý tổng hợp đới bờ phục vụ phát triển bền vững vùng duyên hải Bắc Bộ - thí điểm tại tỉnh Thái Bình, mã số ĐTĐLCN.33/16.

Sáng 30/12/2019, tại phòng họp 312 của Bộ khoa học và Công nghệ, Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp Quốc gia đề tài khoa học “Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý tổng hợp đới bờ phục vụ phát triển bền vững vùng duyên hải Bắc Bộ - thí điểm tại tỉnh Thái Bình, mã số ĐTĐLCN.33/16 do Trường Đại học Thái Bình là cơ quan chủ trì; TS. Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình làm Chủ nhiệm đề tài.

Tham dự nghiệm thu có các đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Vụ khoa học xã hội nhân văn và tự nhiên, Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước - Bộ Khoa học và Công nghệ. Đại diện cơ quan chủ trì thực hiện đề tài – Trường Đại học Thái Bình; 09 thành viên Hội đồng do GS. TS Nguyễn Cao Huần – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội làm Chủ tịch, cùng các thành viên Hội đồng là các chuyên gia, nhà khoa học có trình độ chuyên môn sâu liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của Đề tài; các đại biểu đến từ Viện địa lý, Trường Đại học KHTN, Viện Tài nguyên môi trường biển Hải Phòng, cùng Ban Chủ nhiệm và các thành viên tham gia đề tài.

Đề tài Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý tổng hợp đới bờ phục vụ phát triển bền vững vùng duyên hải Bắc Bộ - thí điểm tại tỉnh Thái Bình, mã số ĐTĐLCN.33/16” nằm trong chương trình trọng điểm của Nhà nước. Mục đích của đề tài là: Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế xã hội và quản lý tổng hợp đới bờ vùng duyên hải Bắc Bộ; Đề xuất các giải pháp về khoa học và công nghệ; thể chế, chính sách cho QLTHĐB phục vụ phát triển bền vững vùng duyên hải Bắc Bộ - thí điểm tại tỉnh Thái Bình; Xây dựng được mô hình tích hợp trong khai thác, sử dụng hợp lý và quản lý tài nguyên vùng duyên hải Bắc Bộ - thí điểm tỉnh Thái Bình.

PGS. TS Đặng Văn Bào trình bày khái quát quá trình triển khai thực hiện đề tài

Tại buổi đánh giá, nghiệm thu, PGS. TS Đặng Văn Bào – Thư ký khoa học thay mặt nhóm nghiên cứu đã trình bày khái quát quá trình triển khai thực hiện đề tài, nhận thức và quan niệm về chủ đề nghiên cứu; những kết quả nghiên cứu của đề tài.

GS. TS Nguyễn Cao Huần, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận Hội nghị, GS. TS Nguyễn Cao Huần, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của các thành viên Hội đồng; đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài; ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu. Chủ tịch Hội đồng cũng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng, tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện sản phẩm cuối cùng của đề tài, sớm đưa kết quả nghiên cứu của đề tài áp dụng trong thực tiễn./.

                                                          PHÒNG QLKH&HTQT