Luật viên chức (2020)

Phòng TCCB | 08/09/2020
Luật viên chức sửa đổi, bổ sung năm 2020

Quy chế tổ chức và hoạt động

Phòng TCCB | 08/09/2020
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thái Bình

Cơ cấu tổ chức

Phòng TCCB | 01/09/2020
Cơ cấu tổ chức Phòng Tổ chức Cán bộ

Chức năng nhiệm vụ

Phòng TCCB | 14/08/2020
Thực hiện công tác quản lý, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ viên chức, kiện toàn tổ chức bộ máy; đảm bảo thực hiện đúng và kịp thời các chế độ chính sách của nhà nước đối với cán bộ, viên chức và người lao động; công tác chính trị cho cán bộ viên chức và bảo vệ chính trị nội bộ.