GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG & ĐÀO TẠO

I/- Quá trình hình thành và phát triển Trung tâm Bồi dưỡng & Đào tạo

Trung tâm Bồi dưỡng & Đào tạo tiền thân là Trung tâm Tư vấn nghề nghiệp Tại chức, là một bộ phận thuộc Phòng Đào tạo của Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình;

Tháng 06/2009 Thành lập Trung tâm Tư vấn nghề nghiệp - Tại chức;

Tháng 10/2012 Trung tâm Tư vấn nghề nghiệp - Tại chức được đổi tên thành Khoa Tại chức sau khi Trường được nâng cấp thành Trường Đại học Thái Bình;

Tháng 10/2014 Trường Đại học Thái Bình sát nhập với Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh;

Đến tháng 10/2016 Khoa Tại chức được đổi tên thành Trung tâm Bồi dưỡng & Đào tạo cho đến nay.

II/- Địa chỉ Trung tâm Bồi dưỡng & Đào tạo

 Tầng 3, Nhà A, Trường Đại học Thái Bình, Tân Bình, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

           Điện thoại: (0227) 3 633 552

           Email:  daotaoboiduong.dhtb@gmail.com

           Websitehttp://www.tbu.edu.vn \ TRUNG TÂM\Trung tâm Bồi dưỡng - Đào tạo

III/- Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Bồi dưỡng & Đào tạo

1Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức, triển khai và thực hiện các hình thức đào tạo, bồi dưỡng, liên kết đào tạo. Hệ đại học (VHVL), cao học;

2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh, liên kết đào tạo và bồi dưỡng cán bộ theo kế hoạch được nhà trường phê duyệt. Thường trực hội đồng thi các lớp do trung tâm quản lý;

3. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong trường để quản lý, khai thác, sử dụng, tu bổ, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất của trung tâm, trên cơ sở kế hoạch, dự toán được Hiệu trưởng phê duyệt;

4. Quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên tại trung tâm theo quy định của Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Trường.

     * Cán bộ của Trung tâm qua các thời kỳ:

- Đ/c Vũ Kim Đua - Nguyên Phó trưởng Phòng Đào tạo

- Đ/c Trần Thị Nguyệt - Nguyên Giám đốc Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng

- Đ/c Trần Xuân Quang - Nguyên Cán bộ Trung tâm Tư vấn nghề nghiệp - Tại chức

- Đ/c Lê Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng & Đào tạo

- Đ/c Đỗ Văn Thau - Nguyên Cán bộ Khoa Tại chức

- Đ/c Vũ Thị Hải Yến - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng & Đào tạo

IV/- Những kết quả đạt được của đơn vị

* Học viên tốt nghiệp ra trường:  Đến năm 2020:  

                   + Hệ Đại học VLVH:                                  6.263 học viên

                   + Hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học:       583 học viên

                   + Hệ cao học:                                                 336 học viên

                   + Hệ bồi dưỡng ngắn hạn:                             685 học viên

* Học viên đang học:  13 học viên ĐH hệ VLVH

  • Các đơn vị phối hợp đào tạo:  Tính đến năm 2020, tổng số đơn vị liên kết phối hợp đào tạo của Trung tâm là 15 đơn vị:

                           1. Trường Đại học Thương mại

                      2. Học viện Tài chính

                      3. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

                      4. Viện Đại học Mở Hà Nội

                      5. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội

                      6. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (Nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam)

                      7. Trường Đại học Giao thông vận tải

                      8. Trường Đại học Hàng Hải Hải Phòng

                      9. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

                      10. Trường Đại học Xây dựng

                      11. Trường Đại học Thủy sản Nha Trang

                      12. Trường Đại học Thủy lợi

                      13. Trường Đại học Ngoại thương

                      14. Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội

                      15. Học viện Chính sách & Phát triển

         * Đề tài nghiên cứu khoa học: 

1- “ Những biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Thái Bình“ - Năm 2009 - Đề tài cấp Trường;

2- “Nghiên cứu năng lực cạnh tranh sản phẩm Bia của Công ty Bia Đại Việt Tỉnh Thái Bình” – Năm 2010 – Đề tài cấp Trường;

3- “Đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ xã, thị trấn tại Huyện Vũ Thư Tỉnh Thái Bình” - Năm 2011 - Đề tài cấp Trường;

4- “Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo các lớp đại học tại chức hệ VLVH tại trường Đại học Thái Bình” – Năm 2013 – Đề tài cấp Tỉnh;

5- “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển chuỗi giá trị thịt lợn trên địa bàn tỉnh Thái Bình” – Năm 2018 - Đề tài cấp Tỉnh;

6- “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Thái Bình trong giai đoạn hiện nay” - Năm 2018 - Đề tài cấp Tỉnh;

7- “Nâng cao chất lượng công tác giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập tại Trường Đại học Thái Bình” - Năm 2020 - Đề tài cấp Trường.

* Các chương trình liên kết đào tạo

1. Chương trình liên kết đào tạo Đại học hệ VLVH

            - Thời gian đào tạo: 4,5- 5 năm

            - Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp Phổ thông trung học, bổ túc Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp.

            - Phương thức học: Định kỳ (một năm học 2 kỳ, 10 ngày /tháng); Ngoài giờ (các buổi tối và thứ Bảy, chủ nhật); Bán ngoài giờ (theo phương thức định kỳ 10 ngày/tháng, trong đó các ngày hành chính học vào buổi chiều và buổi tối).

            - Các chuyên ngành (đã đào tạo) thuộc 14 ngành:

1. Kế toán;

2. Tài chính Ngân hàng;

3. Kinh tế;

4. Ngoại ngữ;

5. Trồng trọt; 

6. Quản lý đất đai;

7. Chăn nuôi;

8. Toán Tin;

9. Cầu đường;

10. Quản trị kinh doanh;

11. Xây dựng;

12. Kinh tế đối ngoại;

13. Thú y;

14. Nuôi trồng thuỷ sản;

2. Chương trình liên kết đào tạo Liên thông từ trình độ Cao đẳng lên trình độ Đại học hệ VLVH

- Thời gian đào tạo: 2 năm

- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp có trình độ Cao đẳng.

- Phương thức học: Định kỳ (một năm học 2 kỳ, 10 ngày/tháng); Ngoài giờ (các buổi tối và thứ Bảy, Chủ nhật); Bán ngoài giờ (theo phương thức định kỳ 10 ngày/tháng, trong đó các ngày hành chính học vào buổi chiều và buổi tối).

- Các chuyên ngành thuộc 03 ngành:

1. Kế toán;

2. Quản trị kinh doanh;

3. Luật kinh tế.

3. Chương trình liên kết đào tạo cao học

          - Thời gian đào tạo: 2 năm

          - Đối tượng tuyển sinh: Sinh đã tốt nghiệp có trình độ đại học

- Phương thức học: Định kỳ (một năm học 2 kỳ, 10 ngày/tháng); Ngoài giờ (các buổi tối và thứ Bảy, Chủ nhật); Bán ngoài giờ (theo phương thức định kỳ 10 ngày/tháng, trong đó các ngày hành chính học vào buổi chiều và buổi tối).

- Các chuyên ngành:

1. Kế toán;

2. Luật kinh tế;

3. Chính sách công;

4. Quản lý xây dựng.

4. Bồi dưỡng ngắn hạn

          - Thời gian đào tạo: 3 tháng

          - Các ngành

                   1. Kế toán trưởng;

                   2. Kế toán viên;

                   3. Bồi dưỡng Tư pháp, Hộ tịch cấp xã.

*       *

*