BAN GIÁM HIỆU
 

TS. Nguyễn Thị Kim Lý

Hiệu trưởng

 

TS. Đặng Nguyên Mạnh

Phó Hiệu trưởng

TS. Trần Thị Hòa

Phó Hiệu trưởng

TS. Phạm Thị Ánh Nguyệt

Phó Hiệu trưởng