BCH Đảng bộ

4/8/2021 3:55:28 PM

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/c-lyjpg-20210408103715-e.jpg
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
TS. Nguyễn Thị Kim Lý
 

 

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/hoa-2-20210414014321-e.jpg
PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
TS. Trần Thị Hòa
 

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/c-nguyet-20210408031843-e.jpg
ĐUV, Phó Hiệu trưởng
TS. Phạm Thị Ánh Nguyệt
Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/manh-20210408031837-e.jpg
Ủy viên Ban Thường vụ
TS. Đặng Nguyên Mạnh
Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/dongjpg-20210408035216-e.jpg
ĐUV, Trưởng phòng TCCB
TS. Hà Văn Đổng
 
Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/quan-20210408035216-e.jpg
ĐUV. Chủ tịch CĐ
Đ/c Nguyễn Anh Quân
Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/hien-20210408035216-e.jpg
ĐUV.PT phòng Đào tạo
Đ/c Hoàng Thị Thu Hiền 
Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/hien-20210408035218-e.jpg
ĐUV, Trưởng khoa Đại cương
TS. Nguyễn Văn Hiến
 
Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/hai-20210408035217-e.jpg
ĐUV.PT khoa Công nghệ
Đ/c Vũ Thanh Hải
Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/dung-20210408035217-e.jpg
ĐUV.PT khoa Điện-Điện tử
Đ/c Đặng Gia Dũng
Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/cuong-20210408035217-e.jpg
ĐUV, GĐ Trung tâm TS&GTVL
Đ/c Nguyễn Đức Cương
 
Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/thieujpg-20210408035215-e.jpg
ĐUV, PT Ban QL KTX
Đ/c Nguyễn Đức Thiều

 

 
Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/huong-20210408035216-e.jpg
ĐUV, PT phòng KHTC
Đ/c Nguyễn Thị Hường