BCH ĐẢNG ỦY
 

TS. Nguyễn Thị Kim Lý

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY 

 
 

TS. Trần Thị Hòa

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

 

Đ/c Nguyễn Anh Quân

ĐUV, CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

 

Đ/c Hà Văn Đổng 

ĐUV, TRƯỞNG PHÒNG TCCB

Đ/c Phạm Thị Ánh Nguyệt 

ĐUV, PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đ/c Bùi Quang Trung

ĐUV, TRƯỞNG PHÒNG TT&PC 

Đ/c Hoàng Phương Bắc

ĐUV, TRƯƠNG KHOA CNTT 

Đ/c Vũ Thanh Hải

ĐUV, PT. KHOA CÔNG NGHỆ

Đ/c Nguyễn Văn Hiến

ĐUV, TRƯỞNG KHOA ĐẠI CƯƠNG

Đ/c Hoàng Thị Thu Hiền

ĐUV, PT. PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Đ/c Đặng Nguyên Mạnh

ĐUV, PHÓ HIỆU TRƯỞNG