CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

1.  Giới thiệu

1.1  Tên ngành đào tạo:

-  Tiếng Việt:  TOÁN KINH TẾ

-  Tiếng Anh: MATHEMATICAL ECONOMICS SPECIFICATION

1.2  Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC

1.3  Mục tiêu chung:

Chương trình giáo dục đại học ngành toán kinh tế cung cấp cho sinh viên môi trường, những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức và các kỹ năng, cơ bản và cần thiết, có kiến thức chuyên sâu về toán ứng dụng trong kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh nhằm đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu xã hội.

2.  Nội dung chuẩn đầu ra

A. Phẩm chất đạo đức, nhân văn và sức khỏe

A1. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, hiểu biết về các giá trị đạo đức và ý thức trách nhiệm công dân;

A2. Có hiểu biết về văn hóa - xã hội, kinh tế và pháp luật;

A3. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp:

A4. Có ý thức học tập để nâng cao năng lực và trình độ;

A5. Có đủ sức khỏe để làm việc.

B. Kiến thức

B1. Hiểu các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;

B2. Hiểu và vận dụng kiến thức khoa học xã hội - nhân văn, công nghệ thông tin và kiến thức cơ sở vào ngành đào tạo; ngoài ra có khả năng sử dụng ngôn ngữ lập trình và khai thác một số phần mềm tin học chuyên dụng.

B3. Trình độ ngoại ngữ đạt tối thiểu:

Ngôn ngữ Anh: TOEIC đạt 500 điểm hoặc tương đương;

B4. Hiểu biết các vấn đề đương đại liên quan đến lĩnh vực chuyên môn;

B5. Hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn cơ bản sau:

B5.1 Kiến thức về toán học, kinh tế và quản trị kinh doanh đáp ứng yêu cầu mô hình hóa, phân tích, dự báo trong việc xây dựng các chính sách kinh tế xã hội dựa trên việc kết hợp phân tích định tính và định lượng bằng việc sử dụng các phương pháp, công cụ phân tích dữ liệu hiện đại, cập nhật.    

B5.2 Vận dụng tốt các kiến thức chuyên sâu về toán học ứng dụng trong kinh tế vào giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ.

  1.  Kỹ năng

C1. Kỹ năng nghề nghiệp

  1. 1 Biết vận dụng hệ thống các kiến thức được trang bị để tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, tổng hợp dữ liệu, lập và trình bày các báo cáo theo các yêu cầu của công tác quản lý

C1.2 Sử dụng tốt các kỹ thuật phân tích dữ liệu, dự báo với sự trợ giúp của các phần mềm chuyên dụng: Eviews, SPSS…

C1.3 Có kỹ năng xây dựng và phân tích các mô hình toán học giải quyết các bài toán liên ngành, các bài toán trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội; có các kỹ năng mô hình hóa và phân tích các vấn đề kinh tế – xã hội

C1.4 Trang bị cho sinh viên các phương pháp nghiên cứu, các kỹ năng phát hiện và phân tích vấn đề, đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề, có khả năng áp dụng kiến thức toán vào thực tiễn các hoạt động kinh tế.

    C2. Kỹ năng mềm:

C2.1 Làm việc độc lập.

C2.2 Làm việc theo nhóm và cộng đồng.

C2.3 Giao tiếp và truyền đạt thông tin trong chuyên môn.

C2.4 Thu thập, xử lý thông tin để giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn.

C2.5 Sử dụng CNTT và ngoại ngữ phục vụ công việc chuyên môn và quản lý.

C2.6 Có năng lực tự học, tự nghiên cứu.

3.  Nơi làm việc:

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực cụ thể sau:

- Công việc phân tích, quản lý, tư vấn trong các cơ quan hoặc tổ chức kinh tế, tài chính, doanh nghiệp,…;

- Làm nghiên cứu viên, giảng viên về toán ứng dụng tại các viện nghiên cứu hoặc các trường cao đẳng và đại học;

- Làm việc trong các lĩnh vực thống kê, phân tích dự báo, phân tích chính sách,…

4.  Các bộ tiêu chuẩn kiểm định và chương trình tham khảo

4.1  Các bộ tiêu chuẩn kiểm định:

• Chuẩn CDIO.

- Tên tổ chức xây dựng: Học viện kỹ thuật Massachusetts (MIT)

- Địa chỉ/tài liệu tham khảo: http://www.cdio.org

• Chuẩn AUN-QA (ASEAN University Network - Quality Assurance)

- Tên tổ chức xây dựng: 1998, Mạng lưới các trường đại học ASEAN

- Địa chỉ/tài liệu tham khảo: http://www.aun-sec.org

• Chuẩn ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology)

- Tên tổ chức xây dựng: Hội đồng kiểm định các chương trình đào tạo khối kỹ thuật và công nghệ Hoa Kỳ

- Địa chỉ/tài liệu tham khảo: http://www.abet.org

4.2  Các chương trình giáo dục: 

• Chương trình ngành Toán kinh tế

- Tên tổ chức xây dựng: Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

- Địa chỉ/tài liệu tham khảo:

 www.mfe.edu.vn/tin-tức/chuyên ngành toán kinh tế.html