Trang chủ    Tin tức

Kế hoạch phân bổ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Thái Bình, lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 - 2014

10 - Apr - 2012  10:51
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH THÁI BÌNH
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH
***
Số: 09/KH - ĐTN

 

Thái Bình, ngày    tháng 3 năm 2012

KẾ HOẠCH
Phân bổ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Trường Đại học Thái Bình, lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 - 2014

 

      - Căn cứ vào Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2007;
     - Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-ĐTN ngày 13 tháng 02 năm 2012 của Ban Chấp hành Đoàn Trường về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Thái Bình lần thứ VIII nhiệm kỳ 2012 - 2014 và Kế hoạch số 04/KH-ĐTN ngày 14 tháng 02 năm 2012 của Ban Chấp hành Đoàn Trường về việc chỉ đạo Đại hội đại biểu Chi đoàn tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Thái Bình lần thứ VIII nhiệm kỳ 2012 - 2014;

    Ban chấp hành Đoàn Trường ban hành kế hoạch phân bổ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn trường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 - 2014, như sau:
I. TIÊU CHUẨN ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG:
    Đại biểu tham dự Đại hội là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đang sinh hoạt tại các Chi đoàn trực thuộc Đoàn trường Đại học Thái Bình, được bầu chọn từ Đại hội đại biểu các Chi đoàn theo đúng nguyên tắc, điều lệ và kế hoạch phân bổ đại biểu của Ban Chấp hành Đoàn trường.
    Đại biểu phải có khả năng đóng góp ý kiến cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường trong Đại hội, có khả năng truyền đạt kết quả Đại hội đến đoàn viên ở đơn vị; được đoàn viên tín nhiệm, có tinh thần trách nhiệm cao, có thành tích tiêu biểu trong học tập - rèn luyện, công tác Đoàn và phong trào thanh niên.
Điểm TB tích lũy tính đến học kỳ I năm học 2011 - 2012 của đại biểu tham dự đại hội tối thiểu là 6.5, của đại biểu thuộc cơ cấu tiêu biểu trong học tập - rèn luyện là 7.5.
    Các cá nhân sau không đủ tư cách đại biểu tham dự Đại hội:
    - Bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên (của Đoàn Thanh niên, của Ban giám hiệu Nhà trường, của chính quyền hoặc của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội khác mà cá nhân đó là thành viên) mà chưa được công nhận tiến bộ.
    - Đại biểu được bầu cử không đúng nguyên tắc, điều lệ và kế hoạch phân bổ đại biểu.
    - Đại biểu đương nhiệm (UV BCH Đoàn trường) đang bị đình chỉ chức vụ UV BCH.
II. SỐ LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU
1. Số lượng và cơ cấu đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Thái Bình lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 - 2014: 
    1.1. Đại biểu khách mời: 30 đại biểu
    1.2. Đại biểu chính thức: 122  đại biểu

- Đại biểu đương nhiên: Là Ủy viên BCH Đoàn trường đương nhiệm: 19.
    - Đại biểu được bầu chọn từ cơ sở: 103.
    1.3 Đại biểu dự khuyết:
    - Đơn vị có số lượng đại biểu dự đại hội dưới 4 đại biểu bầu chọn 01 đại biểu dự khuyết, đơn vị có số lượng đại biểu dự đại hội trên 4 đại biểu bầu chọn 02 đại biểu dự khuyết. Tổng số đại biểu dự khuyết là 47 đại biểu.
    - Khi đại biểu chính thức không tham dự Đại hội được hoặc đại biểu chính thức xin rút không tham gia Đại hội thì được cử đại biểu dự khuyết thay thế (sau khi báo cáo và được sự đồng ý bằng văn bản của Ban Tổ chức Đại hội Đoàn Trường lần thứ VIII). Việc chọn đại biểu dự khuyết thay thế được căn cứ theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp. Nếu đại biểu dự khuyết có số phiếu bầu bằng nhau thì lấy đại biểu có tuổi Đoàn nhiều hơn (tuổi Đoàn tính từ ngày ra nghị quyết chuẩn y kết nạp đoàn viên). Đại biểu dự khuyết không được thay thế đại biểu đương nhiên.
2. Cơ cấu đại biểu:
    Đại biểu được bầu chọn, giới thiệu về tham dự Đại hội Đoàn trường gồm các đối tượng sau:
- Đại biểu là cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu được bầu chọn từ các Chi đoàn trực thuộc.
- Đại biểu là những Đoàn viên có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học.
- Đại biểu là những Đoàn viên đại diện cho các CLB-đội-nhóm tiêu biểu trực thuộc Đoàn trường.
- Đảm bảo các cơ cấu: Tỷ lệ nam nữ hợp lý: Đại biểu nữ: ít nhất 30%, khoảng 40 đại biểu.
(Lưu ý: Những đơn vị không có đoàn viên nữ thì không chịu sự quy định về cơ cấu đại biểu trên).
3. Phân bổ đại biểu
    Việc phân bổ 122 đại biểu được bầu chọn từ cơ sở dựa trên các căn cứ như sau:
    3.1. Chi đoàn cơ quan: Phân bổ 06 đại biểu.
    3.2. Chi đoàn học sinh, sinh viên: Căn cứ vào qui mô, số lượng đoàn viên (tính ở thời điểm tháng 02/2012): Chi đoàn có từ 25 đoàn viên trở xuống sẽ được phân bổ 01 đại biểu; số lượng tiếp theo cứ đủ 25 đoàn viên thì được phân bổ tiếp 01 đại biểu. (Có danh sách phân bổ cụ thể gửi các Chi đoàn).
4. Quy trình giới thiệu và bầu chọn Đại biểu
    4.1. Quy trình tiến hành
    Đại biểu đương nhiên và đại biểu chỉ định được thông qua bởi Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn trường.
    Đại biểu từ các cơ sở Đoàn trực thuộc phải được tiến hành giới thiệu và bầu chọn theo đúng các trình tự, thủ tục sau:
    Bước 1: Căn cứ vào hướng dẫn phân bổ đại biểu của Ban Thường vụ Đoàn trường, BCH các Chi đoàn tổ chức Đại hội cơ sở Đoàn để lấy ý kiến giới thiệu và tiến hành bầu chọn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn trường. Đại hội Chi đoàn phải được ghi biên bản.
    Bước 2: BCH Chi đoàn mới tổng hợp các danh sách đại biểu, triển khai lấy lý lịch trích ngang của đại biểu và kiểm tra hồ sơ Đoàn.
    Bước 3: Tổng hợp hồ sơ đại biểu và gửi về cho Ban Tổ chức Đại hội theo thời gian quy định.
    4.2. Thủ tục:
Hồ sơ đại biểu bao gồm:
    - Công văn giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội Đoàn trường (có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm). (Download file đính kèm cuối bài viết)
    - Biên bản Đại hội Chi đoàn.
   - Tổng hợp lý lịch trích ngang của cả đoàn đại biểu, bao gồm cả đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết (theo mẫu). (Download file đính kèm cuối bài viết)
    - Lý lịch của từng đại biểu (theo mẫu). (Download file đính kèm cuối bài viết)
    - Mỗi đại biểu nộp 2 ảnh 2x3.
    - Sổ Đoàn của các Đại biểu.
Trường hợp cử đại biểu dự khuyết dự Đại hội thay đại biểu chính thức, BCH Chi đoàn chuẩn bị hồ sơ bao gồm:
- Công văn cử đại biểu dự khuyết thay thế.
- Đơn xin phép không tham dự Đại hội của đại biểu chính thức (nêu rõ lý do) và các giấy tờ minh chứng (nếu có).
    4.3. Thời hạn để nộp hồ sơ đại biểu về cho Ban Tổ chức Đại hội: Trước ngày 10/04/2012 (cho đồng chí Đỗ Quốc Thái, ở thư viện).
    Vì tính chất quan trọng của công tác tổ chức Đại hội, Ban chấp hành Đoàn Trường đề nghị BCH các Chi đoàn nghiêm túc thực hiện kế hoạch này.
    Mọi vấn đề thắc mắc phát sinh, xin liên hệ trực tiếp với đồng chí Hà Văn Đổng - Phó Bí thư Thường trực Đoàn trường để giải quyết, điện thoại: 0912.46.26.28; email: donghavan.vnu@gmail.com.
 

Nơi nhận :
- BCH tỉnh Đoàn;
- Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường;
- Các đ/c UV.BCH Đoàn trường;
- Các Chi đoàn;
- Lưu VP.
TM.BCH ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ
                        Nguyễn Đức Thiều

 

1306 lượt xem
           
Download file đính kèm : tại đây tại đây tại đây tại đây
Tin mới đưa :