ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

1. Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ tiền thân là Tổ Hành chính Tổng hợp, Trường Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Kinh - Tài thuộc Ty Tài chính, tỉnh Thái Bình, được thành lập từ năm 1960. Đến năm 1978, Trường Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Kinh - Tài được nâng cấp thành Trường Trung học Kinh tế Thái Bình, và Phòng Tổ chức Hành chính cũng được thành lập trên cơ sở Tổ Hành chính Tổng hợp.

Thực hiện Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 05/9/2012 của UBND Tỉnh Thái Bình quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Trường Đại học Thái Bình, Nhà trường đã hợp nhất Phòng Tổ chức - Hành chính với Phòng Quản trị thành Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị, Trường Đại học Thái Bình.

Tháng 11/2014, sau khi tiếp nhận nguyên trạng Cơ sở phía Bắc của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giao cho Trường Đại học Thái Bình quản lý (theo Quyết định số 2455/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND Tỉnh Thái Bình), nhà trường đã xây dựng Đề án kiện toàn bộ máy Trường Đại học Thái Bình trên cơ sở sắp xếp lại Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị và thành lập Phòng Tổ chức Cán bộ.

Phòng Tổ chức cán bộ có vai trò tham mưu giúp Đảng uỷ, Ban Giám hiệu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức; quản lý, sử dụng, đánh giá viên chức hàng năm theo quy định của pháp luật và yêu cầu về xây dựng, phát triển của nhà trường; Quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức theo quy định của pháp luật và theo sự phân cấp quản lý của tỉnh.

Hàng năm, cán bộ, chuyên viên thuộc Phòng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được Hội đồng Thi đua khen thưởng nhà trường đánh giá xếp loại Tập thể lao động xuất sắc. Phòng đã vinh dự nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của Chính phủ, UBND Tỉnh và các ngành có liên quan về công tác tổ chức hành chính, như: Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2004; Giấy khen của Sở Nội vụ Thái Bình năm 2005; Bằng khen của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình; Bằng khen, giấy khen của UBND Tỉnh Thái Bình năm 2008, 2012, 2013; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011 - 2013, năm 2014……………………….

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Kế hoạch - Tài chính có tiền thân là một bộ phận của Phòng Tổ chức - Hành chính, thuộc Trường Trung cấp Kinh tế Thái Bình được thành lập từ năm 1978.

Tháng 02/2002, một bộ phận của Phòng Tổ chức - Hành chính được tách ra thành lập Phòng Tài vụ.

Năm 2012, Phòng Kế hoạch - Tài chính được thành lập theo Quyết định số 2124/ QĐ-UBND ngày 05/9/2012 của UBND Tỉnh Thái Bình quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Trường Đại học Thái Bình (trên cơ sở chuyển đổi từ Phòng Tài vụ thuộc Trường Đại học Thái Bình) sau khi tiếp nhận cơ sở phía Bắc của Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

Những năm qua, Phòng Kế hoạch - Tài chính cùng với các đơn vị khác đã góp phần xây dựng nhà trường ngày một lớn mạnh. Hiện nay, cán bộ, viên chức trong Phòng đang tiếp tục giữ gìn và phát huy phẩm chất tốt đẹp của các thế hệ đi trước, góp phần xây dựng một đội ngũ trong sạch về tư tưởng, đạo đức, lối sống; giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu trở thành đơn vị vững mạnh toàn diện trong thời kỳ đổi mới của Trường.

Phòng Kế hoạch - Tài chính có chức năng tham mưu giúp Đảng uỷ, Ban Giám hiệu trong công tác xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch về kinh tế, tài chính, theo dõi giám sát và kiểm tra việc thu - chi, sử dụng tài chính, kế hoạch tài chính và xây dựng cơ bản của nhà trường; Phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển nhà trường. Trên cơ sở kế hoạch, chiến lược phát triển nhà trường trong từng giai đoạn, Phòng có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch, xây dựng kế hoạch trung và dài hạn, kế hoạch hàng năm về tài chính cho các hoạt động đào tạo, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; Cung cấp  đầy đủ, toàn diện và chính xác số liệu để giúp Ban Giám hiệu ra các quyết định chỉ đạo, quản lý, điều hành phù hợp.

Hàng năm, Phòng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và được Hội đồng Thi đua khen thưởng nhà trường đánh giá xếp loại Tập thể Lao động xuất sắc.

Phòng cũng vinh dự được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen của UBND Tỉnh và các cấp Bộ, ngành như: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về thành tích đã có nhiều đóng góp cho quá trình xây dựng và phát triển nhà trường trong 43 năm (1960-2003); Bằng khen của UBND tỉnh năm 2009, 2010, 2012, 2014;………. ……..

3. Phòng Đào tạo

            Tiền thân của Phòng Đào tạo là Phòng Giáo vụ, của Trường Tài chính từ năm 1960.

            Năm 2000, Phòng Giáo vụ đổi tên thành Phòng Quản lý Đào tạo.

Từ tháng 9/2011 đến nay là Phòng Đào tạo, Trường Đại học Thái Bình.

Hàng năm, Phòng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và được Hội đồng Thi đua khen thưởng nhà trường đánh giá xếp loại Tập thể Lao động xuất sắc.

Phòng vinh dự được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen của UBND Tỉnh và các cấp Bộ, ngành: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2004, 2012; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo năm 2002, 2005; Bằng khen của UBND tỉnh năm 2011...;………………………….

4. Phòng Hành chính - Tổng hợp

Phòng Hành chính - Tổng hợp - Trường Đại học Thái Bình, tiền thân là Phòng Quản trị Đời sống trực thuộc Trường Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình (Thành lập theo Quyết định số 385/UB, ngày 21/8/1989 của UBND tỉnh Thái Bình).

Năm 2000, Trường Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình và ngày 19/11/2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 712/QĐ/2011/QĐ-UB về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình, trong đó Phòng Quản trị Đời sống đổi tên là Phòng Quản trị.

Ngày 08/9/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1555/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Thái Bình trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình. Ngày 05/9/2012, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2124/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường Đại học Thái Bình, trong đó thành lập Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị trên cơ sở sáp nhập Phòng Tổ chức Hành chính và Phòng Quản trị.

Sau khi tiếp nhận Cơ sở phía Bắc của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh về Trường Đại học Thái Bình, ngày 30/12/2014, Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình đã có Quyết định số 424/QĐ-ĐHTB, về thành lập Phòng Hành chính - Tổng hợp.

Phòng Hành chính - Tổng hợp có chức năng tham mưu giúp Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường trong lĩnh vực công tác được phân công và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ: Tổng hợp, báo cáo công tác thường xuyên của nhà trường; Công tác văn thư, lưu trữ theo quy định; Phục vụ phòng học, hội trường, phòng họp, phòng khách…; Đảm bảo an ninh trật tự trong cơ quan; trông giữ xe đạp, xe máy; Công tác lễ tân, xe phục vụ BGH đi công tác; Đảm bảo cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp; Quản lý trang Web của trường; Phục vụ nhà ăn cho cán bộ, viên chức và HSSV.

Hàng năm, cán bộ, viên chức của Phòng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, và được Hội đồng Thi đua Khen thưởng nhà trường đánh giá xếp loại Tập thể lao động xuất sắc. Các danh hiệu tập thể tiêu biểu đã đạt được: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình năm 2012, 2013; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014 …………………

5. Khoa Điện - Điện tử

Tiền thân là Tổ Kỹ thuật được thành lập vào năm 1998.

Nhiệm vụ của Tổ Kỹ thuật là quản lý, giảng dạy cho các lớp dự nguồn và các lớp đào tạo cán bộ xã, phường, thị trấn có trình độ Trung cấp kỹ thuật về phục vụ quản lý, sản xuất tại các địa phương trong Tỉnh.

Năm 2000, trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình. Đội ngũ cán bộ, giáo viên của Tổ Kỹ thuật được bổ sung tăng dần qua các năm. Năm 2004, Khoa Kỹ thuật được thành lập trên cơ sở Tổ Kỹ thuật.

Năm 2011, trường được nâng cấp lên Đại học, Khoa Kỹ thuật được đổi tên thành Khoa Kỹ thuật Cơ khí - Điện - Điện tử. Tháng 11/2014, Trường Đại học Thái Bình tiếp nhận Cơ sở phía Bắc của Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Kỹ thuật Cơ khí - Điện - Điện tử được đổi tên thành Khoa Điện - Điện tử gồm 25 cán bộ, giảng viên.

Nhiều năm qua, nhà trường đã quan tâm đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị, tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức phi Chính phủ, tìm kiếm các dự án đầu tư xây dựng xưởng thực hành phục vụ giảng dạy theo yêu cầu của từng ngành đào tạo. Từ năm 2002, Trường đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động 4 phòng, xưởng thực hành với hàng trăm mét vuông nhà xưởng và nhiều máy móc, thiết bị, gồm: Xưởng thực hành máy công cụ (máy phay, bào, tiện, khoan, mài...); Xưởng thực hành máy chạy theo chương trình (máy tiện CNC); Xưởng thực hành nguội, gò, hàn; Xưởng thực hành kỹ thuật điện - điện tử.

Các xưởng thực hành phù hợp cho đào tạo 4 ngành, chuyên ngành gồm: Công nghệ Cơ khí, Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, Sửa chữa cơ điện, Kỹ thuật Điện tử.

Khoa luôn bám sát vào mục tiêu đào tạo của nhà trường để thực hiện nhiệm vụ của mình, đó là: Thực hiện kế hoạch giảng dạy, thực hành, thực tập, thực tế, thi các môn học do Khoa quản lý.... Đến nay, Khoa đã đào tạo được khoảng 11.200 HSSV ra trường là các cán bộ kỹ thuật có trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp đã và đang làm việc tại các địa phương, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh .................................

6. Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trong quá trình hình thành và phát triển của Trường Đại học Thái Bình, Thư viện cũng được thành lập để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo của nhà trường. Cùng với giảng đường, phòng thực hành, Thư viện là nơi gần gũi gắn bó với sinh viên, giảng viên trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

            Trong những năm đầu, Thư viện chỉ là một tổ công tác trực thuộc Phòng Quản lý Đào tạo với số tài liệu khoảng gần 4.000 bản sách và 2 phòng chức năng để phục vụ học tập, nghiên cứu cho cán bộ, giảng viên, HSSV. Đến năm 2011, Thư viện được nâng cấp và đổi tên thành Trung tâm Thư viện.

            Tháng 10/2014, Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thái Bình ký Quyết định số 2455/QĐ-UBND về việc tiếp nhận nguyên trạng Cơ sở phía Bắc của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giao cho Trường Đại học Thái Bình quản lý. Trên cơ sở hợp nhất hai đơn vị, Trung tâm Thư viện được đổi tên thành Trung tâm Thông tin - Thư viện trực thuộc Ban Giám hiệu Trường Đại học Thái Bình.

            Từ một phòng đọc với cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ ban đầu thiếu và ít, nhưng được sự quan tâm, đầu tư của nhà trường, ý thức vươn lên mạnh mẽ của mỗi cán bộ, nhân viên, đến nay Trung tâm Thông tin - Thư viện đã xây dựng và vận hành một Thư viện khang trang, hiện đại với khoảng 76.000 bản sách, 14.000 đầu tài liệu, 02 kho sách, 01 phòng đọc báo tạp chí, 70 máy tính nối mạng Internet, 05 phòng học nhóm chất lượng cao, 02 phòng đọc với 500 chỗ ngồi riêng biệt theo tiêu chuẩn quốc tế cùng hệ thống wifi miễn phí. Đây là nơi cung cấp nguồn học liệu quý giá, giáo trình, báo, tạp chí, luận án, luận văn, các công trình nghiên cứu khoa học nhằm thúc đẩy hoạt động của Trung tâm và nâng cao chất lượng giảng dạy của Nhà trường …………………….

7. Phòng Quản trị Thiết bị

Tiền thân là Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị được tách ra và thành lập Phòng Quản trị Thiết bị.

Chức năng của phòng tham mưu cho Ban Giám hiệu trong công tác lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa bảo trì thiết bị, kế hoạch sửa chữa cơ sở hạ tầng; Quản lý, sửa chữa, kiểm kê tài sản, âm thanh, trang trí .................................

8. Khoa Ngoại ngữ

            Khoa Ngoại ngữ tiền thân là Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ được thành lập theo Quyết định số 270/QĐ-ĐHTB ngày 29/9/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình, là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Thái Bình, nằm trong hệ thống các đơn vị nghiên cứu, đào tạo, giảng dạy của Nhà trường.

   Khoa Ngoại ngữ có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến công tác đào tạo ngoại ngữ; Xây dựng kế hoạch tổ chức quản lý giảng dạy, thực hiện chương trình đào tạo ngoại ngữ đảm bảo kế hoạch và chất lượng. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động chuyên đề; Xây dựng, cải tiến nội dung chương trình, giáo trình và các tài liệu giảng dạy các môn học được phân công; Phối hợp với các phòng, khoa, trung tâm của trường, ngoài trường trong công tác đào tạo, các hoạt động dịch vụ đào tạo về ngoại ngữ; Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo: Chương trình tin học ứng dụng; Chương trình ngoại ngữ cho các nghề trong trường; Liên kết với các đơn vị khác có nhu cầu đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ; Tổ chức các loại hình dịch vụ có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch.

            Khoa Ngoại ngữ thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực ngoại ngữ có chất lượng. Các cán bộ, giảng viên của Khoa đã đảm nhận nhiều trọng trách mà nhà trường giao phó như: biên soạn chương trình giảng dạy ngoại ngữ cho các ngành học khác nhau, viết chương trình bài giảng, đào tạo nguồn nhân lực từ bậc trung học phổ thông đến đại học.

            Có chương trình giảng dạy, đào tạo cập nhật theo chuẩn quốc tế, đã được chuyển đổi sang phương thức đào tạo theo tín chỉ. Có phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá tiên tiến theo chuẩn quốc tế. Bước đầu tiếp cận được với chương trình đào tạo ngoại ngữ cấp chứng chỉ chất lượng cao.

            Khoa Ngoại ngữ là một đơn vị nghiên cứu, hoạt động đào tạo, giảng dạy tiếng Anh và đào tạo cấp chứng chỉ ngoại ngữ, có sự tham gia hoạt động của đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy là cộng tác viên của Khoa ………………………..

9. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo (KT & ĐBCLĐT) được thành lập ngày 10/08/2015 theo QĐ số 421/QĐ - ĐHTB trên cơ sở hợp nhất bộ phận Khảo thí thuộc phòng Đào tạo và bộ phận Đảm bảo chất lượng đào tạo thuộc phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng, là đơn vị trực thuộc trường Đại học Thái Bình. Tổ chức hoạt động của phòng tuân theo các Quy định, Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Thái Bình và các quy đnh khác có liên quan.

Về công tác khảo thí:

- Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc phối hợp với các đơn vị tổ chức có liên quan về công tác khảo thí.

- Chủ trì xây dựng và tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các  văn bản, quy trình xây dựng, quản lý, hướng dẫn về công tác khảo thí, theo dõi  và kiểm tra việc thực hiện các văn bản về công tác khảo thí sau khi được ban hành.

- Thẩm định tính chính xác của việc lên điểm sau khi chấm thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm thi các học phần trên cơ sở phân tích, so sánh kết quả từng học phần qua sự phản ánh của học sinh, sinh viên.

- Phối hợp các đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ đề nghị xét trúng tuyên, công nhận tốt nghiệp các kỳ thi, các hệ đào tạo do trường tổ chức.

- Quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ cho HSSV trong toàn trường.

Về công tác đảm bảo chất lượng đào tạo:

- Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc phối hợp với các đơn vị, tổ chức có liên quan về công tác đảm bảo chất lượng và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường theo tiêu chuẩn đầu ra.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai việc tự kiểm định theo tiêu chuẩn do Bộ GD & ĐT ban hành.

- Tổ chức đánh giá trong và tham gia đánh giá ngoài các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng theo yêu cầu của Bộ GD& ĐT……………………………..

 

10. Khoa Tại chức

Khoa Tại chức tiền thân là Trung tâm Tư vấn nghề nghiệp Tại chức của Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình. Tháng 10/2012, Trung tâm Tư vấn nghề nghiệp Tại chức được đổi tên thành Khoa Tại chức sau khi Trường được nâng cấp thành Trường Đại học Thái Bình.

Khoa có chức năng thực hiện kế hoạch tuyển sinh liên kết đào tạo, quản lý các lớp Đại học hệ vừa làm vừa học, các lớp Liên thông từ trình độ Cao đẳng lên trình độ Đại học hệ vừa làm vừa học, các lớp bồi dưỡng của nhiều chuyên ngành khác nhau học tập trong thời gian ngắn hạn; Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc quản lý kế hoạch giảng dạy của giáo viên các trường đại học về giảng dạy tại trường. Quản lý quá trình thực hiện nề nếp kỷ cương, học tập, thi của sinh viên mà nhà trường liên kết đào tạo……………

11. Phòng Thanh tra và Pháp chế

Phòng Thanh tra và Pháp chế tiền thân là Phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng được thành lập theo Quyết định số 331/QĐ-TC ngày 14/9/2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình và theo Quyết định số 268/QĐ-ĐHTB ngày 29/9/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình thành lập Phòng Thanh tra và Kiểm định Chất lượng.

Phòng có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng về tính pháp lý của các văn bản hành chính, có phạm vi điều chỉnh 1 hoặc nhiều lĩnh vực khác nhau trước khi ban hành. Tổ chức công tác xây dựng và ban hành các văn bản pháp quy về hoạt động giáo dục - đào tạo; Trình Hiệu trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra định kỳ và báo cáo Hiệu trưởng; Thanh tra việc thực hiện các chính sách pháp luật của nhà nước trong trường đại học, thực hiện các nội quy, quy chế của nhà trường. Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế về chuyên môn, thi cử, cấp phát văn bằng, chứng chỉ. Thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng, các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và thực hiện các quy định về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường; Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan thanh tra việc thực hiện pháp luật, các vụ việc tiêu cực trong đào tạo và thực hiện chế độ báo cáo đối với các cơ quan cấp trên về thanh tra, giải quyết khiếu tố, khiếu nại; Phối hợp với Ban thanh tra nhân dân trường tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra nhân dân ở các đơn vị thuộc trường; Chủ trì tổ chức việc thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, đào tạo, văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi quản lý của trường………………

12. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên được thành lập từ ngày 05 tháng 12 năm 2007.

Phòng có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của tỉnh trong công tác học sinh, sinh viên, tiến hành các biện pháp thích hợp đưa công tác học sinh, sinh viên vào nề nếp, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, dân chủ và đảm bảo cho học sinh, sinh viên thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Về nhiệm vụ:

- Xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế HSSV;

- Tổ chức thực hiện công tác đánh giá điểm rèn luyện theo tháng, học kỳ, năm học và toàn khóa học (quản lý, lưu trữ);

- Thực hiện giải quyết các chế độ, chính sách cho HSSV;

- Thống kê, tổng hợp dữ liệu quản lý hồ sơ học sinh sinh viên theo nội dung quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xác nhận là học sinh sinh viên của trường để vay vốn tín dụng đào tạo, HSSV thuộc diện chính sách được hưởng các chế độ trợ cấp của Nhà nước. Đề nghị nhận xét đối với sinh viên ngoại trú về thái độ công dân, ý thức chấp hành pháp luật, quan hệ với nhân dân địa phương với các kỳ học.

- Tiếp nhận và giải quyết mọi đơn từ, khiếu nại, khiếu tố liên quan đến sinh viên để giải quyết hoặc báo cáo Ban Giám hiệu Nhà trường.

- Tổ chức tuyên truyền công tác bảo vệ an ninh trật tự trong trường học;

- Tổ chức tuyên truyền công tác phòng chống tệ nạn xã hội trong trường học và môi trường sinh hoạt của học sinh, sinh viên;

- Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật HSSV, tổ chức thực hiện việc thi đua, khen thưởng, kỷ luật HSSV theo quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của trường.

- Kiểm tra việc chấp hành quy chế HSSV nội trú, ngoại trú, kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm;

- Phối hợp với các Khoa, Phòng, Trung tâm – tổ chức triển khai công tác tư vấn việc làm, tư vấn tâm lý và các vấn đề xã hội cho học sinh, sinh viên.

- Tiếp nhận và giải quyết mọi đơn từ, khiếu nại, khiếu tố liên quan đến sinh viên để giải quyết hoặc báo cáo Ban Giám hiệu.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu khóa, giữa khóa, cuối khóa.

- Tích cực đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

- Thực hiện giáo dục chính trị - tư tưởng, đạo đức, lối sống và tổ chức các hoạt động rèn luyện cho sinh viên; triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, học tập Nghị quyết, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của sinh viên và đề xuất với Đảng ủy, Hiệu trưởng để có biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp và kịp thời;

- Theo dõi công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên và đề xuất với Đảng ủy, Hiệu trưởng chủ trương, giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phấn đấu, rèn luyện của sinh viên trong công tác phát triển Đảng.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên tổ chức các hoạt động rèn luyện thân thể, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao;

- Tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phối hợp với bộ môn Giáo dục thể chất, đoàn thanh niên tổ chức các cuộc thi và tham gia các giải văn nghệ, thể thao do các cấp tổ chức;

- Phối hợp cùng Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên thực hiên chương trình truyền thông phát thanh sinh viên; đề xuất phát triển thành kênh thông tin của sinh viên toàn trường.

- Tổ chức cán bộ y tế túc trực tại Khu Nội trú và các cơ sở để kịp thời giải quyết các trường hợp ốm đau, tai nạn;

- Tổ chức hoạt động phòng chống tệ nạn mãi dâm trong học sinh, sinh viên;

- Tổ chức hoạt động giáo dục dân số, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, giáo dục kỹ năng sống khỏe, sống lành mạnh trong sinh viên;

- Tổ chức tư vấn pháp lý, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV, AISD, hướng dẫn HSSV chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế, phát hiện, xử lý HSSV vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế cho sinh viên Khu nội trú và sinh viên toàn trường.

Hàng năm, cán bộ, viên chức của Phòng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, và được Hội đồng Thi đua Khen thưởng nhà trường đánh giá xếp loại Tập thể lao động xuất sắc………………………….

13. Trung tâm Dạy nghề và Chuyển giao Khoa học - công nghệ

Trung tâm Dạy nghề và Chuyển giao Khoa học công nghệ, tiền thân là Trung tâm Dạy nghề được thành lập ngày 16/6/1999 theo Quyết định 807/QĐ-UB của UBND tỉnh Thái Bình. Trung tâm là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình nay là Trường Đại học Thái Bình; Năm 2011, đổi tên thành Trung tâm Dạy nghề và chuyển giao Khoa học - công nghệ.

Trung tâm có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng về công tác dạy nghề và chuyển giao KHCN cho các cơ sở kinh tế trong tỉnh và xã hội, đảm bảo công tác dạy nghề đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường và quy định của tỉnh, của Nhà nước; Xây dựng mục tiêu đào tạo nghề cho nông dân, xây dựng kế hoạch đào tạo nghề ở các trình độ cao đẳng, trung cấp đảm bảo chất lượng và hiệu quả; Tổ chức biên soạn đề cương, tập bài giảng, tài liệu phục vụ cho công tác đào tạo nghề theo mục tiêu và yêu cầu của thị trường lao động; Liên kết với các trường dạy nghề của tỉnh, tỉnh bạn và trung ương để đào tạo nghề từ bậc 3 trở lên. Tổ chức dạy nghề phục vụ cho việc xuất khẩu lao động; Bồi dưỡng nghề, cập nhật kiến thức, chuyển giao khoa học công nghệ cho nông dân, Hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp. Đào tạo nghề chế biến nông sản, thực phẩm; trồng cây lương thực thực phẩm; cây công nghiệp; điện giao thông, thủy lợi; sử dụng, sữa chữa máy vi tính phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước ở xã, phường, thị trấn. Bồi dưỡng nâng bậc cho công nhân, nhân viên để nâng lương theo quy chế của ngành lao động thương binh xã hội; Phối hợp với các khoa chuyên môn để chuyển giao các dự án sản xuất thử nghiệm cho các cơ sở kinh tế trong và ngoài tỉnh.

Trung tâm chịu trách nhiệm đào tạo, cấp chứng chỉ cho lao động nông thôn theo Chương trình mục tiêu Quốc gia 1956 với các nghề Nghề gò, hàn; Điện tử dân dụng; Điện dân dụng; Điện công nghiệp; Vận hành sửa chữa máy nông nghiệp; May công nghiệp; Kế toán doanh nghiệp; Quản trị DN nhỏ và vừa; Tin học văn phòng; Nghề trồng cây lương thực, thực phẩm; Chăn nuôi gia súc gia cầm

Trong những năm qua, Trung tâm đã mở được nhiều lớp bồi dưỡng cho cán bộ xã, phường, thị trấn trong tỉnh, bao gồm: Các lớp bồi dưỡng Kinh tế hội nhập cho Bí thư, phó Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn; Lớp bồi dưỡng cán bộ phụ trách hoạt động Dịch vụ HTX nông nghiệp; Lớp bồi dưỡng cán bộ Kế toán HTX dịch vụ nông nghiệp, Lớp Bồi dưỡng chủ nhiệm HTX dịch vụ nông nghiệp và Đào tạo nghề ngắn hạn cho hàng ngàn lao động nông thôn theo chương trình mục tiêu Quốc gia 1956: nghề Kế toán Doanh nghiệp, Chăn nuôi thú y, Trồng cây lương thực thực phẩm, Tin học văn phòng, Đan móc hộp thủ công… Trung tâm đã nhận được nhiều Bằng khen của Bộ giáo dục và nhiều Giấy khen của Nhà trường………………………………..

14. Khoa Luật

Khoa Luật được thành lập năm 2011 trên cớ sở Tổ Bộ môn Luật trực thuộc Ban Giám hiệu trường Đại học Thái Bình.

Khoa có nhiệm vụ triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học: biên soạn các Tập bài giảng môn học, đề cương học phần; Các tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập các môn Luật cho giảng viên, học sinh sinh viên; Giảng dạy các lớp thuộc các ngành đào tạo không chuyên luật của nhà trường với các môn: Pháp luật đại cương, Luật kinh tế, Soạn thảo văn bản; Giảng dạy, tổ chức thực tế, hướng dẫn thực tập, bảo vệ luận văn, thi tốt nghiệp đối với các lớp chuyên ngành cao đẳng dịch vụ pháp lý hệ liên thông, tại chức theo đề án 26 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

            Trong những năm qua, tập thể, cá nhân giảng viên của Khoa đã đạt được nhiều thành tích như: Tập thể lao động xuất sắc; Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình…………………………

15. Khoa Quản trị Kinh doanh

Khoa Quản trị Kinh doanh tiền thân là Tổ bộ môn Kinh tế - Kế hoạch được thành lập năm 1978 thuộc trường Trung học Kinh tế Thái Bình.

Đến năm 1989, Tổ bộ môn Kinh tế - Kế hoạch đổi tên thành Tổ Kinh tế để phù hợp với nhiệm vụ của nhà trường. Tổ Kinh tế trực thuộc Ban giám hiệu trường Kinh tế - Kỹ thuật Thái Bình. Đến tháng 11 năm 2001, sau khi trường Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình được nâng cấp thành trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thái Bình, Tổ Kinh tế được Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định thành Khoa Quản trị kinh doanh trực thuộc Ban giám hiệu.

Đến tháng 8 năm 2012, sau khi trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ quyết định nâng cấp thành trường Đại học Thái Bình, UBND Tỉnh có quyết định đổi tên khoa Quản trị kinh doanh thành Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh.

Đến tháng 12 năm 2014, sau khi tiếp nhận cơ sở phía Bắc của Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh được tách ra thành hai khoa là khoa Quản trị kinh doanh và khoa Kinh tế.

Khoa Quản trị Kinh doanh là một trong những khoa chuyên ngành thuộc Trường Đại học Thái Bình với sứ mệnh cung cấp những doanh nhân, những nhà quản lý có năng lực cho xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp, các sở ban ngành và hệ thống lý thuyết quản trị kinh doanh phù hợp với Việt Nam vào từng thời kỳ phát triển.

Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh là các tiến sĩ, thạc sỹ, nghiên cứu sinh, giảng viên chính có uy tín và chuyên môn sâu với tỷ lệ 100% là tiến sỹ và thạc sỹ được đào tạo từ những trường đại học danh tiếng ở trong và ngoài nước, có kinh nghiệm làm việc, có lòng yêu người, yêu nghề.

Phương châm đào tạo của Khoa Quản trị kinh doanh: Thiết lập một chuẩn mực đẳng cấp quốc gia trong việc dạy và học, tạo nên một môi trường dạy và học năng động, sáng tạo với chất lượng tốt nhất, đảm bảo sự tiếp cận với sự phát triển và hội nhập hiên nay. Khoa Quản trị kinh doanh luôn cam kết thực hiện chiến lược không ngừng cải tiến về chất lượng, hiệu quả và tối ưu hoá nguồn lực trong hoạt động đào tạo của Khoa.

Mục tiêu đào tạo của Khoa Quản trị kinh doanh: Đào tạo những cử nhân ngành quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức trong sáng, nắm vững hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, kinh doanh, quản trị; Biết vận dụng kiến thức đã học vào việc hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển và hoạt động kinh doanh, có năng lực tạo lập doanh nghiệp mới, tổ chức hoạt động kinh doanh và quản trị kinh doanh trong môi trường cạnh tranh và hội nhập.

Phương thức đào tạo của Khoa Quản trị kinh doanh: Đào tạo theo học chế tín chỉ, sinh viên được tạo mọi điều kiện chủ động, sáng tạo thích ứng với cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Chương trình đào tạo tiên tiến, tăng cường kiến thức thực tế qua khảo sát thực tập ở các cơ sở, kỹ năng thực hành với công cụ hiện đại tại các phòng thực hành, phương pháp giảng dạy và học tập tiên tiến, hiện đại.

Khoa Quản trị kinh doanh thực hiện nghiên cứu các đề tài, dự án ứng dụng, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, địa phương và xã hội, các kết quả nghiên cứu của nhiều đề tài được đăng tải trên các tạp chí khoa học uy tín góp phần đưa Trường Đại học Thái Bình trở thành một trong những cở sở đào tạo uy tín trong tỉnh và khu vực. Một số đề tài trong thời gian qua: “Một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của làng nghề tỉnh Thái Bình”, “Hoàn thiện chính sách thị trường và marketing cho các sản phẩm chủ yếu của các làng nghề của tỉnh Thái Bình”.

Với nhiều thành tích đạt được trong quá trình phát triển, Khoa Quản trị kinh doanh đã nhiều lần vinh dự được nhận giấy khen của Hiệu trưởng nhà trường và bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo………………………………..

16. Khoa Đại cương

Khoa Đại cương được thành lập từ năm 2004 trên cơ sở sát nhập Tổ bộ môn Lý luận chính trị và Giáo dục thể chất - Quốc phòng & An ninh, đến năm 2011 sát nhập thêm Tổ bộ môn Toán.

Khoa có chức năng giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực: Toán - Lý - Hóa THPT, Toán cơ bản, Toán kinh tế và những môn học KHTN khác. Cụ thể là các môn học; Toán cao cấp 1&2, các môn Toán chuyên đề, Xác suất thống kê, Toán kinh tế, Kinh tế lượng, Vật lý đại cương, Hóa học đại cương; Giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực khoa học chính trị như: Giáo dục chính trị, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Giảng dạy các học phần thuộc lĩnh vực khoa học Giáo dục thể chất, Quốc phòng & An ninh.

Công tác nghiên cứu khoa học của các cán bộ, giảng viên của khoa được phát triển mạnh, với nhiều đề tài nghiên cứu cấp ngành, nhiều bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường, khoa đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, hàng năm liên tục đạt thành tích xuất sắc. Với những đóng góp, cống hiến, khoa đã nhận nhiều bằng khen của Bộ Giáo dục - Đào tạo, UBND tỉnh Thái Bình, Chính phủ và vinh dự được là Gương sáng Việt Nam giai đoạn 1948 - 2013………………………………..

 

 

17. Khoa Tài chính - Ngân hàng

Khoa Tài chính - Ngân hàng được thành lập theo Quyết định số 276/QĐ – ĐHTB, ngày 29 tháng 9 năm 2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Thái Bình.

Đội ngũ giảng viên của khoa đều có chuyên môn vững vàng, có tâm huyết với nghề nên có thể đảm nhiệm giảng dạy tất cả các môn học cũng như tham gia vào các hoạt động khoa học ứng dụng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng một cách hiệu quả. Khoa luôn đổi mới, sáng tạo phương pháp đào tạo theo định hướng lấy sinh viên làm trung tâm, sinh viên được phát huy mạnh mẽ tính sáng tạo, tăng cường các kiến thức và kỹ năng thực hành.

Khoa đảm nhận việc giảng dạy cho học sinh, sinh viên các môn về Tài chính của tất cả các bậc học thuộc ngành Quản trị kinh doanh và Kế toán kiểm toán tại trường Đại học Thái Bình.

Chương trình đào tạo của Khoa: Cao đẳng ngành Kế toán ngân hàng.

Những năm qua được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban giám hiệu, Khoa đã triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do nhà trường giao. Khoa là một trong các tập thể lao động tiên tiến xuất sắc của nhà trường.………………………

18. Khoa công nghệ

Khoa Công nghệ, trường Đại học Thái Bình được thành lập ngày 01/11/2014 trên cơ sở tách ra từ khoa Kỹ thuật cơ khí - Điện - Điện tử và một bộ phận của khoa Công nghệ trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh Cơ sở phía Bắc.

Các chương trình đào tạo: Khoa Công nghệ quản lý và tổ chức giảng dạy các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ chế tạo máy; Chế tạo thiết bị cơ khí; Hàn; Công nghệ Ô tô; Kỹ thuật máy lạnh & Điều hoà không khí; May thời trang; Thiết kế thời trang.

Hoạt động Nghiên cứu khoa học: Các giảng viên của khoa tham gia, chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp tỉnh được đánh giá cao……………….

19. Khoa Kinh tế

Khoa có chức năng quản lý và tổ chức giảng dạy hệ đại học ngành Kinh tế, gồm các chuyên ngành Quản lý kinh tế; Kinh tế đầu tư; Kinh tế đối ngoại; Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bên cạnh đó, Khoa cũng tham gia quản lý các lớp đào tạo sau đại học các chuyên ngành này với các cơ sở liên kết đào tạo.

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Thái Bình là một trong những đơn vị có lực lượng giảng viên được đào tạo cơ bản và mạnh về chuyên môn, giỏi ngoại ngữ, có nhiều giảng viên có nhiều kinh nghiệm và khả năng hướng dẫn sinh viên trong các hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như việc thực hiện luận văn tốt nghiệp.

Nhiều giảng viên trong khoa đã tích cực và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nhà trường, được Nhà trường, tỉnh Thái Bình và các cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá cao. Các giảng viên trong khoa đã được nhận: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Bộ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương, bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh… Bên cạnh đó, cũng có những giảng viên được khen thưởng là giáo viên dạy giỏi, công đoàn viên xuất sắc………………………

20. Khoa Công nghệ Thông tin

Khoa Công nghệ Thông tin có tiền thân là Khoa Tin học tách ra thành lập từ Trung tâm Tin học Ngoại ngữ trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình theo quyết định số 369/QĐ-TC ngày 15 tháng 10 năm 2010. Năm 2011, Khoa Tin học được đổi tên thành Khoa Công nghệ thông tin theo quyết định số 271/QĐ-ĐHTB ngày 29 tháng 9 năm 2012.

Khoa thực hiện chức năng đào tạo cao đẳng công nghệ thông tin và tham giảng dạy các môn Tin học, chuyên ngành Công nghệ thông tin trong nhà trường; Phối hợp với một số các Sở, Ban ngành trong Tỉnh để giảng dạy những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin cho các đối tượng khác nhau.

Tính đến nay, khoa đã đào tạo được 467 sinh viên hệ đại học chính quy và liên thông, 713 sinh viên hệ cao đẳng, cao đẳng nghề, cao đẳng liên thông và gần 300 học sinh hệ Trung cấp, Trung cấp nghề chuyên ngành công nghệ thông tin, bước đầu đã đáp ứng được nhu cầu lao động của Tỉnh và của xã hội. Hướng nghiên cứu chính của khoa hiện nay: Công nghệ phần mềm; Mạng và truyền thông.

Khoa Công nghệ thông tin là khoa trẻ, nhưng tập thể, cá nhân cán bộ giảng viên của khoa đạt được nhiều thành tích đáng kể: Tập thể được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Thái Bình; Nhiều cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh và Chính phủ.........................................