BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
 

 

Bí thư Đảng ủy

TS. Nguyễn Thị Kim Lý

 
 

 

Phó Bí thư Đảng ủy

TS. Trần Thị Hòa

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Ủy viên Ban Thường vụ

Trưởng phòng TCCB  

  Đ/c Phạm Mạnh Thường

 

Đảng ủy viên

Chủ tịch Công đoàn 

Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp

Đ/c Nguyễn Anh Quân

Đảng ủy viên

Bí thư Đoàn trường

Phó trưởng phòng TCCB

Đ/c Hà Văn Đổng  

 

Đảng ủy viên

Phụ trách phòng Đào tạo

Đ/c Hoàng Thị Thu Hiền

 

Đảng ủy viên

Trưởng phòng Thanh tra và Pháp chế

Đ/c Bùi Quang Trung

 

Đảng ủy viên

Phụ trách khoa Công nghệ

Đ/c Vũ Thanh Hải

 

Đảng ủy viên

Trưởng khoa CNTT

Đ/c Hoàng Phương Bắc

 

Đảng ủy viên

Trưởng khoa Kinh tế - QTKD

Đ/c Phạm Thị Ánh Nguyệt

 

Đảng ủy viên

Trưởng khoa Đại cương

Đ/c Nguyễn Văn Hiến

 

 

Đảng ủy viên

Trưởng khoa TCNH

Đ/c Đặng Nguyễn Mạnh