13/04/2021 Giới thiệu khoa CNTT

Giới thiệu về Khoa CNTT

Khoa Tin học trường ĐHTB được đổi tên được đổi tên thành Khoa Công nghệ thông tin theo quyết định số 271/QĐ-ĐHTB ngày 29 tháng 9 năm 2012.