10/04/2021 Giới thiệu phòng TCCB

Phân công nhiệm vụ

10/04/2021 Giới thiệu phòng TCCB

Giới thiệu về phòng Tổ chức cán bộ

Công tác tổ chức và tổ chức cán bộ là yếu tố cực kỳ quan trọng, quyết định đến sự tồn tại, phát triển của mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị và nó công cụ đặc biệt quan trọng được Đảng và Nhà nước sử dụng để lãnh đạo, điều hành, quản lý mọi hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước.

05/04/2021 Giới thiệu phòng TCCB

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG TCCB