KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Năm 2018

 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

Thực hiện Công văn số 4171/BGDĐT-PC ngày 12/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018;

Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 27/09/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc “Tổng kết 5 năm thực triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Bình”;

Trường Đại học Thái Bình xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          Tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên Trường Đại học Thái Bình về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật (ngày 09 tháng 11 hằng năm). Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục, chú trọng các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên.

          2. Yêu cầu

Việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức. Hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên; gắn với công tác xây dựng, thi hành pháp luật trong ngành.

II. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT VÀ CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN NĂM 2018

  1.   Chủ đề

          Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ công bằng, văn minh.

2. Khẩu hiệu

- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;

- “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

- “Cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên Trường Đại học Thái Bình gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”.

III. THỜI GIAN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC

          1. Thời gian

          Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, tập trung vào 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10/2018 đến ngày 30/11/2018, cao điểm từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018.

          2. Nội dung

          a. Cập nhật thường xuyên các dự thảo của Luật Giáo dục (sửa đổi) và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học để đóng góp ý kiến.

          b. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục nhằm phát hiện các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với thực tế, không đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để kịp thời đề nghị ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế.

          c. Tích cực tuyên truyền, phổ biến các quy định mới về giáo dục và đào tạo; Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành giáo dục, các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học theo từng cấp học và các quy định có liên quan do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động- Thương Binh và Xã hội ban hành.

          d. Chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản quản lý, điều hành do Trường Đại học Thái Bình ban hành liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên (10 văn bản, ban hành tháng 10/2018).

          e. Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật gắn với xây dựng ý thực pháp luật, văn hóa pháp lý của cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong Trường.

(Tài liệu tuyên truyền về nội dung chủ yếu của các văn bản pháp luật này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo www.moet.gov.vn; trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp www.moj.gov.vn; đã gửi qua mạng văn phòng đến các đơn vị).

          3. Hình thức

Cần xác định hưởng ứng Ngày Pháp luật là việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên. Các đơn vị chủ động xác định hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể là:

- Tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua các hoạt động chuyên môn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của đơn vị; chú trọng xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả; vinh danh, biểu dương, khen thưởng đơn vị, cá nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích, gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật; nhân rộng mô hình ngày hội pháp luật; tư vấn pháp luật; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, cổ động trực quan thông qua áp phích, pa-nô, băng zôn, khẩu hiệu, cờ, phướn; ra quân tình nguyện, hoạt động giáo dục ngoại khóa ngoài giờ lên lớp gắn với giáo dục khởi nghiệp.

- Tổng kết, đánh giá phong trào thi đua hưởng ứng 05 năm triển khai Ngày Pháp luật; tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật.

- Cử các chuyên gia, cán bộ thực hiện việc giải đáp thắc mắc về pháp luật, tư vấn về pháp luật cho học sinh, sinh viên, cán bộ, viên chức và người lao động.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Thanh tra và Pháp chế

- Thực hiện việc tổng kết, đánh giá, xây dựng Báo cáo tổng kết 5 năm triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Trường Đại học Thái Bình gửi Báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Tư pháp trước ngày 15/10/2018.

- Chủ trì, tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018, triển khai đến tất cả các đơn vị trực thuộc;

- Tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật năm 2018 báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp), Vụ Pháp chế - Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

2. Khoa Luật

Thực hiện phổ biến, tuyên truyền về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua môn học Giáo dục pháp luật, Pháp luật đại cương cho học sinh, sinh viên toàn Trường.

3. Các phòng, khoa, trung tâm, Ban QLKTX, Đoàn Thanh niên.

          Trên cơ sở nội dung quy định tại phần III của Kế hoạch này, yêu cầu các đơn vị như sau:

a) Phổ biến đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong đơn vị về Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2018 của Trường.

          b) Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật phù hợp với tình hình đơn vị, với các hình thức cụ thể như: tuyên truyền, phổ biến các quy định mới về giáo dục và đào tạo; Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành giáo dục, các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học theo từng cấp học và các quy định có liên quan do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội ban hành. Chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản quản lý, điều hành do Trường Đại học Thái Bình ban hành liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên (10 văn bản, ban hành tháng 10/2018).

c) Phòng Hành chính - Tổng hợp chủ trì, phối hợp với Phòng Thanh tra và Pháp chế thực hiện việc bổ sung, hoàn thiện chuyên mục về Pháp luật trên website của Trường.

d) Phòng Công tác học sinh, sinh viên chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện việc phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tuần lễ sinh hoạt đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa đối với học sinh, sinh viên.

đ) Phòng Quản trị và Quản lý thiết bị thực hiện việc treo băng zôn với khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

e) Phòng Kế hoạch - Tài chính bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời để triển khai các hoạt động thực hiện Ngày Pháp luật năm 2018.

          Trên đây Kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018, yêu cầu trưởng các đơn vị triển khai tới cán bộ, giảng viên, người lao động và học sinh, sinh viên thực hiện./.

 

Nơi nhận:

   - UBND tỉnh (để b/c);

   - Vụ Pháp chế, Bộ GD&ĐT (để b/c);

   - Phó Hiệu trưởng (để chỉ đạo);

   - Các đơn vị (để t/h);

   - Lưu VT, TTr&PC.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký) 

 

TS. Trần Thị Hòa

 Xem chi tiết tại đây File Download