Kỷ niệm 90 năm truyền thống vẻ vang của đoàn

05/04/2021

Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và hướng tới các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2021. Sáng này 26/3/2021 Ban Chấp hành trường Đại học Thái Bình tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021). Tới dự buổi lễ thầy cô trong Ban Giám hiệu, Trưởng/Phó các đơn vị, Đoàn thể, Ban chấp hành liên chi đoàn, Ban chấp hành các chi đoàn.

Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/img-2321jpg-20210407073155-e.jpg

TS. Trần Thị Hòa, Phó Hiệu trưởng tặng hoa chúc mừng

Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/img-2390jpg-20210407073051-e.jpg

TS. Đặng Nguyên Mạnh - Phó Hiệu trưởng phát biểu

Dự buổi lễ TS. Đặng Nguyên Mạnh – Phó Hiệu trưởng chúc mừng và khẳng định: Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng vai trò, vị trí của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; công tác thanh niên được Đảng và Bác Hồ khẳng định là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định thành bại của cách mạng Việt Nam. Bước vào thời kỳ đổi mới, với tinh thần "xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước". Đặc biệt tại Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa X) đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa".

Trải qua 90 năm cống hiến và trưởng thành dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam đã xây đắp nên những truyền thống vẻ vang. Phát huy những truyền thống quý báu nêu trên thế hệ đoàn viên, thanh niên trong Nhà trường chúng ta trong những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của mỗi đồng chí đoàn viên, thanh niên, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu của đoàn viên nhà trường về công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn nâng cao trình độ, về ý thức chấp hành chủ trương đường lối, chỉ thị của cấp trên, trong suốt thời gian qua không có đồng chí đoàn viên nào vi phạm những tai tệ tạn xã hội, nhiều đồng chí đoàn viên đã vượt lên mọi khó khăn để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Tại Hội nghị TS. Đặng Nguyên Mạnh giao nhiệm vụ cho Ban chấp hành Đoàn trường trong giai đoạn tới cần tập trung:

Một là, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho ĐV đôi khi chưa được cụ thể hóa thông qua các hoạt động có tác động sâu sắc đến đông đảo ĐV nhà trường. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng trong ĐV gặp nhiều khó khăn; nhất là chưa thể nắm bắt các xu hướng của ĐV trên môi trường không gian mạng; công tác đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động còn chưa được quan tâm.

Hai là, Việc tổ chức các phong trào đoàn đôi lúc còn mang tính hình thức, chưa thực sự hiệu quả; việc tổng kết và nhân rộng các mô hình, cách làm hay, ĐV ưu tú trong trường còn hạn chế. Đặc biệt việc huy động, tập hợp lực lượng trong nhiều hoạt động lớn của nhà trường còn gặp rất nhiều khó khăn.

Ba là, Khả năng tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, BGH và sự phối hợp với các tổ chức đoàn thể, đơn vị khác trong trường bằng những chương trình, kế hoạch cụ thể của Đoàn trường còn ít. Khả năng nắm bắt, dẫn dắt và định hướng tinh thần xung kích, tình nguyện cho ĐV còn thiếu nên chưa khơi dậy tính tự giác trong ĐV nhà trường mà chủ yếu mới chỉ từ đội ngũ cán bộ trong BCH Đoàn trường và BCH liên chi đoàn.

Để các công tác tổ chức và hoạt động của Đoàn trường trong thời gian tới ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn đề nghị các Ban chấp hành Đoàn tập trùng:

- Thứ nhất, đổi mới hoạt động tuyên truyền giáo dục của Đoàn: Đoàn trường cần chú trọng đổi mới cách thức tiếp cận, nội dung và phương thức giáo dục của Đoàn theo hướng đa dạng, linh hoạt, phù hợp với nhu cầu, tâm lý của ĐV; "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030". Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt Cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác"; "Tôi yêu Tổ quốc tôi"; chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam"; chương trình giáo dục ý thức công dân "Khi tôi tuổi 18" để giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên. Thúc đẩy phong trào học tập, tìm hiểu các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước.

- Thứ hai, đổi mới về công tác tổ chức, sinh hoạt đoàn: Quan tâm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, chi đoàn, quán triệt phương châm "Chất lượng cơ sở là trọng tâm, cán bộ là then chốt, đoàn kết tập hợp thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu". Tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở nhất là hoạt động của Chi đoàn cơ quan, Liên chi đoàn các Khoa và các CLB trực thuộc Đoàn trường thông qua các phong trào như “Xây dựng chi đoàn mạnh”, “Chi đoàn kiểu mẫu”, “Chi đoàn 4.0”. Đổi mới, nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chi đoàn vào tuần thứ 2 hàng tháng.

- Thứ ba, đổi mới phương thức chỉ đạo, công tác tham mưu, phối hợp của Đoàn trường: Trong đó với công tác chỉ đạo của cán bộ Đoàn trường cần kiên trì thực hiện phương châm: tập trung cho chi đoàn, hướng về các chi đoàn ở tất cả các hệ, bậc đào tạo của nhà trường nhất là với các chi đoàn đại học chính quy và trung cấp 9+.

Nhân buổi lễ kỉ niệm trang trọng ngày hôm nay, Ban Giám hiệu trường đã trao những phần thưởng quý báu và vinh danh nhiều cán bộ đoàn trường là cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường đã có những thành tích tiêu biểu.

Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/img-2425jpg-20210407073721-e.jpg
Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/img-2406jpg-20210407073820-e.jpg

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/img-2353jpg-20210407074223-e.jpg

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/img-2344jpg-20210407074222-e.jpg

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/img-2362jpg-20210407074220-e.jpg

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/img-2383jpg-20210407074219-e.jpg