Phòng Công tác học sinh sinh viên

- Quản lý học sinh sinh viên về học tập, lao động và rèn luyện, chú trọng công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên. Cung cấp cho sinh viên thông tin cần thiết về nhà trường, nắm bắt tình hình, tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những thắc mắc của học sinh sinh viên.

- Thực hiện việc cấp, đổi thẻ HSSV trong quá trình HSSV tham gia học tập tại trường, thu hồi thẻ HSSV thôi học, tốt nghiệp ra trường theo quy định.

- Chủ trì và phối hợp với các khoa, phòng, trung tâm, đoàn thanh niên tiếp nhận sinh viên nhập học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch của nhà trường.

- Thống kê, tổng hợp dữ liệu quản lý hồ sơ học sinh sinh viên theo nội dung quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xác nhận là học sinh sinh viên của trường để vay vốn tín dụng đào tạo, HSSV thuộc diện chính sách được hưởng các chế độ trợ cấp của Nhà nước. Đề nghị nhận xét đối với sinh viên ngoại trú về thái độ công dân, ý thức chấp hành pháp luật, quan hệ với nhân dân địa phương với các kỳ học. Tiếp và hướng dẫn sinh viên đến các phòng, ban liên quan hoặc Ban Giám hiệu để giải quyết các yêu cầu của sinh viên.

- Tiếp nhận và giải quyết mọi đơn từ, khiếu nại, khiếu tố liên quan đến sinh viên để giải quyết hoặc báo cáo Ban Giám hiệu.

- Chủ trì việc thực hiện đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên; xét học bổng theo học kỳ và các chế độ chính sách khác đối với người học.

- Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật HSSV, tổ chức thực hiện việc thi đua, khen thưởng, kỷ luật HSSV theo quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của trường.

- Tổ chức thực hiện tuần sinh hoạt công dân.Tổ chức cho HSSV tham gia nghiên cứu khoa học, thi sáng tạo tài năng trẻ, các hoạt động khuyến khích học tập khác, công tác giáo dục tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; theo dõi công tác bồi dưỡng, phát triển đảng trong sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham gia hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong trường. Phối kết hợp với các đơn vị trong trường để tạo điều kiện cho HSSV có môi trường rèn luyện, phấn đấu tốt. Tổ chức và quản lý tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong ký túc xá của nhà trường.

- Tổ chức công tác y tế học đường: cấp thẻ BHYT, khám sức khỏe cho HSSV khi nhập học, chăm sóc sức khỏe cho HSSV, tổ chức tuyên truyền công tác y tế học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, đề xuất với Hiệu trưởng những trường hợp không đủ tiêu chuẩn để học tập.

- Tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phối hợp với bộ môn Giáo dục thể chất, đoàn thanh niên tổ chức các cuộc thi và tham gia các giải văn nghệ, thể thao do các cấp tổ chức.

- Tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động lao động thường xuyên dọn vệ sinh khu vực Trường

- Tổ chức tư vấn pháp lý, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, hướng dẫn HSSV chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế, phát hiện, xử lý HSSV vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế.