PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG KẾHOẠCH - TÀI CHÍNH

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác xây dựng kế hoạch phát triển về kinh tế xã hội của nhà trường hằng năm, chiến lược phát triển trung và dài hạn.

- Lập dự toán thu chi Ngân sách nhà nước trong phạm vi được cấp có thẩm quyền giao. Tổ chức, chấp hành dự toán thu chi tài chính và quyết toán ngân sách hàng năm theo chế độ chính sách nhà nước

- Khai thác và quản lý toàn bộ nguồn thu do ngân sách nhà nước cấp, các khoản thu sự nghiệp theo quy định của Luật Ngân sách, quản lý quỹ tiền mặt, tiền gửi kho bạc, tiền gửi ngân hàng.

- Đảm bảo nguồn kinh phí cho mọi hoạt động của nhà trường theo chế độ quy định: Thực hiện chi tiêu theo Luật Ngân sách: thanh toán tiền lương, tiền thưởng, các khoản phụ cấp cho cán bộ giáo viên, người lao động theo đúng kỳ hạn. Kiểm tra và thanh toán các hóa đơn, chứng từ phục vụ kịp thời cho các hoạt động của trường một cách hiệu quả.

- Xây dựng chế độ chi tiêu nội bộ, cân đối nguồn vốn tiết kiệm chi để đầu tư theo chiều sâu.

- Chủ trì nghiệm thu, giám sát kế hoạch đầu tư, mua sắm vật tư, máy móc thiết bị, các hợp đồng kinh tế, theo dõi công nợ và các công trình xây dựng cơ bản.

- Thực hiện thu và quản lý các khoản thu về học phí, lệ phí, lệ phí học lại, thi lại, ký túc xá, tiền coi xe, bảo vệ, nhà ăn,….

- Lập báo cáo công khai tài chính hàng năm.