PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

    - Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện chương trình nghiên cứu khoa học và quan hệ hợp tác trong đào tạo với nước ngoài. Tổ chức thực hiện công tác quản lý hoạt động khoa học và hợp tác quốc tế, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về đào tạo.

- Tham mưu hoàn thiện Quy chế hoạt động của Hội đồng khoa học trường, kiện toàn Hội đồng Khoa học trường và Hội đồng Khoa học cơ sở.

- Xây dựng chương trình kế hoạch dài hạn, hàng năm về công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, phục vụ cho đào tạo nghiên cứu của nhà trường, của tỉnh, tổ chức và hướng dẫn thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ, đề án hợp tác quốc tế khi được phê duyệt.

- Thường trực Hội đồng khoa học tổ chức hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ, tổng hợp xét duyệt các danh mục, đề tài khoa học công nghệ, thẩm định, nghiệm thu các đề tài, dự án nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm; kiểm tra giám sát, đánh giá việc thực hiện các đề tài nghiên cứu, các dự án sau khi đã được phê duyệt.

- Tham mưu kế hoạch, phối kết hợp tổ chức đoàn thể, đơn vị trong Trường  tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo trong cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên hàng năm theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

- Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức để nghiệm thu các đề tài khoa học, các dự án trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

- Công tác chiến lược phát triển, kế hoạch, hoạt động, quản lý nghiên cứu khoa học và công nghệ.

- Báo cáo hoạt động, tổ chức hội nghị, phong trào của nghiên cứu khoa học trong nhà trường

- Công tác tìm kiếm và khai thác các nguồn tài trợ nghiên cứu khoa học, quản lý và phát triển Tạp chí khoa học - công nghệ  của Trường.

- Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ. Quản lý và phát triển viết giáo trình trong nhà trường. Hỗ trợ khác trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Hội đồng Khoa học và Đào tạo của nhà trường.

- Tham mưu và là đầu mối điều phối các hoạt động đối ngoại của trường và các đơn vị.  Làm công tác lễ tân cho các đoàn khách nước ngoài. Tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế của trường theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng các dự án quốc tế theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

- Đề xuất chủ trương, biện pháp, chương trình mở rộng hợp tác quốc tế. Nội dung đàm phán, ký kết và tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo. Giúp Ban Giám hiệu theo dõi việc thực hiện các văn bản hợp tác quốc tế đã được ký kết, tổ chức thực hiện các nội dung đã được ký kết.

 - Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất. Theo dõi hoạt động về hợp tác quốc tế trong đào tạo. Tình hình thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của nhà trường.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế hằng năm và dài hạn của nhà trường.

- Thực hiện chức năng điều phối công tác đối ngoại. Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động công tác đối ngoại của trường giúp Ban Giám hiệu

- Tìm kiếm dự án hợp tác đào tạo, làm các thủ tục mời giảng viên thỉnh giảng và liên kết giáo dục đào tạo với nước ngoài

- Tham gia vào các dự án quốc tế, các chương trình liên kết đào tạo. Quản lý hoạt động của các đối tác nước ngoài tại trường.