Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

- Xây dựng chương trình kế hoạch hàng năm về công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế và hướng dẫn thực hiện các đề tài khoa học, đề án hợp tác quốc tế khi được phê duyệt.

- Thường trực Hội đồng khoa học tổ chức hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ, tổng hợp xét duyệt các danh mục, đề tài khoa học công nghệ, thẩm định, nghiệm thu các đề tài, dự án nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm, kiểm tra giám sát, đánh giá việc thực hiện các đề tài nghiên cứu, các dự án sau khi đã được phê duyệt.

- Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức để nghiệm thu các đề tài khoa học, các dự án trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

- Đề xuất chủ trương , biện pháp, chương trình mở rộng hợp tác quốc tế. Nội dung đàm phán, ký kết và tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo. Giúp Hiệu trưởng theo dõi việc thực hiện các văn bản hợp tác quốc tế đã được ký kết, tổ chức thực hiện các nội dung đã được ký kết.

- Theo dõi và báo cáo hoạt động về hợp tác quốc tế trong đào tạo.

- Thống kê và báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của nhà trường.