Phòng Thanh tra và Pháp chế

- Tham mưu chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra định kỳ và báo cáo Hiệu trưởng.

- Thanh tra việc thực hiện các chính sách pháp luật của nhà nước trong trường đại học, thực hiện các nội quy, quy chế của nhà trường. Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế về chuyên môn, thi cử, cấp phát văn bằng, chứng chỉ. Thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng, các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và thực hiện các quy định về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường.

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan thanh tra việc thực hiện pháp luật, các vụ việc tiêu cực trong đào tạo và thực hiện chế độ báo cáo đối với các cơ quan cấp trên về thanh tra, giải quyết khiếu tố, khiếu nại.

- Tổ chức việc quản lý, học tập của sinh viên: Theo dõi thực hiện thời khóa biểu để kiểm tra việc học tập của sinh viên trên lớp, phối hợp với các khoa, giảng viên để triển khai các hình thức điểm danh tại lớp.

- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Phối hợp với Ban thanh tra nhân dân trường tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra nhân dân ở các đơn vị thuộc trường. Và thực hiện công tác kiểm tra tài chính

- Chủ trì tổ chức việc thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, đào tạo, văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi quản lý của trường.

- Tổ chức việc giám sát nền nếp chuyên môn: Theo dõi thực hiện thời khóa biểu để giám sát việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của sinh viên trên lớp, phối hợp với các khoa, giảng viên để triển khai các hình thức điểm danh tại lớp.

       - Tuyên truyền, triển khai cụ thể hóa các văn bản pháp luật về giáo dục, đào tạo.

- Chủ trì công tác pháp chế trong nhà trường. Giúp Hiệu trưởng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của trường, của cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên và học viên của trường.