PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

-    Tham mưu giúp Hiệu trưởng quy hoạch đội ngũ cán bộ viên chức và quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý theo định hướng phát trỉnh của Trường.

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên dài hạn và hàng năm theo yêu cầu xây dựng và phát triển của trường.

- Quản lý và thực hiện công tác tổ chức trong toàn trường: Xác định vị trí việc làm để xác định nhu cầu viên chức, chuẩn bị hồ sơ bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ, giảng viên, người lao động theo sự chỉ đạo của hiệu trưởng.

- Thực hiện chế độ chính sách về tiền lương, phụ cấp, chế độ hưu trí, nghỉ việc đối với cán bộ, giảng viên, người lao động. Quản lý hồ sơ cán bộ viên chức, người lao động, hồ sơ Bảo hiểm xã hội,… Đề xuất và thực hiện quy định về đánh giá phân loại viên chức hàng năm.

- Tham gia hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức, người lao động.

- Thực hiện việc phòng, chống tham nhũng trong trường theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, phối hợp với những đơn vị có liên quan để giải quyết các vụ việc tiêu cực trong cán bộ, giảng viên nhà trường.

- Kết hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính để xây dựng định mức lao động và chế độ chi tiêu nội bộ.

- Xây dựng và rà soát bổ sung nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý, thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cho trường theo quy định của tỉnh và yêu cầu phát triển của nhà trường.

- Đề xuất chế độ sử dụng, đãi ngộ, tuyển dụng, thu hút những người có tài, có học vị phù hợp với nhu cầu của trường về trường công tác.

- Thực hiện công tác thanh tra và giải quyết các kiến nghị đề xuất, khiếu nại, khiếu tố của cán bộ nhân viên, học sinh sinh viên về cán bộ giảng viên theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

- Soạn thảo các loại báo cáo định kỳ theo quy định.

- Tiếp nhận hồ sơ và chuẩn bị hồ sơ trình hội đồng tuyển dụng viên chức trường, thực hiện tuyển dụng viên chức theo quy định.

- Phối hợp với các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và các chế độ khác cho cán bộ giảng viên trong trường.