15/07/2019 Quy chế - Quy định

QUI CHẾ 337 NĂM 2019

Qui chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ Trường Đại học Thái Bình. Áp dụng cho từ khóa tuyển sinh năm 2019

15/07/2015 Quy chế - Quy định

QUI CHẾ 212 NĂM 2015

QUI CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUI THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ