Tập huấn Phát triển kỹ năng tự đánh giá cơ sở giáo dục

07/04/2021

Trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xu thế hội nhập, toàn cầu hóa, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng và có ý nghĩa quyết định đến năng lực cạnh tranh của mỗi cơ sở giáo dục.

Trong nhiều năm qua, Trường Đại học Thái Bình đã quan tâm, đẩy mạnh công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục, coi đây là “yếu tố sống còn” để khẳng định tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm với người học, các bên liên quan và cộng đồng xã hội, đến nay cũng đạt được những kết quả nhất định.

+ Đảng ủy xây dựng Nghị quyết chuyên đề chỉ đạo việc tăng cường hoạt động đảm bảo và kiểm định chất lượng.

+ Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong được hình thành, vận hành và ngày càng hoàn thiện (Thành lập phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng đào tạo Nhà trường, thành lập các tổ Đảm bảo chất lượng taị các đơn vị, xây dựng các văn bản về Đảm bảo chất lượng như kế hoạch Đảm bảo chất lượng hàng năm, quy định về công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Thái Bình).

+ Tổ chức các Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác Đảm bảo chất lượng hàng năm và đánh giá giai đoạn 2015-2020.

+ Nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác Đảm bảo chất lượng: cử các cán bộ đi tập huấn về công tác Đảm bảo chất lượng, tham gia các Hội nghị về Đảm bảo chất lượng, có 5 thày cô tham gia khóa học đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng, có 5 thày cô có chứng chỉ kiểm định viên, 01 cô có thẻ Kiểm định viên.

+ Hoạt động khảo sát các bên liên quan được chỉ đạo và thực hiện đối với các hoạt động của Nhà trường: khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy, về chất lượng môi trường học tập, về chương trình đào tạo, khảo sát giảng viên về chương tình đào tạo, công tác hỗ trợ hoạt động giảng dạy, khảo sát cự sinh viên, nhà tuyển dụng…Kết quả khảo sát làm cơ sở để cải tiến các hoạt động của Trường cũng như phát triển chương trình đào tạo.

+ Công tác truyền thông về hoạt động đảm bảo và kiểm định chất lượng được tăng cường phổ biến rộng rãi đến nay toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên để tạo sự đồng thuận.

+ Đội ngũ cán bộ trường luôn nỗ lực trong công việc.

Thấy rõ vai trò của công tác đảm bảo chất lượng trong sự phát triển của Nhà trường và quy định của Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018. Từ ngày 02/4 đến 06/4/2021, Trường Đại học Thái Bình phối hợp với Trung tâm Kiểm định thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam về tập huấn  tổ chức tập huấn “ Phát triển kỹ năng tự đánh giá cơ sở giáo dục sử dụng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng ban hành theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT  ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/ce65cc96ada55ffb06b4-20210409102914-e.jpg

TS. Phạm Thị Ánh Nguyệt-Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc

Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/img-2516jpg-20210407080019-e.jpg

ThS. Đỗ Thị thu Hằng-Trưởng phòng KT&ĐBCLĐT

Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/img-2530jpg-20210407075958-e.jpgPGS.TS. Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/img-2535jpg-20210407080009-e.jpgPGS.TS. Ngỗ Doãn Đãi - Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục
Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/img-2518jpg-20210407080016-e.jpg

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/img-2520jpg-20210407080020-e.jpg

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/img-2521jpg-20210407080003-e.jpg

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/img-2547jpg-20210407075953-e.jpg
 
Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/img-2523jpg-20210407080001-e.jpg

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/img-2554jpg-20210407080021-e.jpg

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/img-2558jpg-20210407080026-e.jpg

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/img-2561jpg-20210407075951-e.jpg