Thông báo
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN ỨNG DỤNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN ỨNG DỤNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Trường đại học Thái Bình: Đổi mới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp

Đó là giải pháp căn bản thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển Trường đại học Thái Bình theo định hướng đa ngành, đa phương thức, đa trình độ, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp và xã hội.