Trung tâm Bồi dưỡng và Đào tạo

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ ĐÀO TẠO

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng là đơn vị trực thuộc trường, trung tâm có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức, triển khai và thực hiện các hình thức đào tạo, bồi dưỡng, liên kết đào tạo. Hệ đại học (VHVL), cao học

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh, liên kết đào tạo và bồi dưỡng cán bộ theo kế hoạch được nhà trường phê duyệt. Thường trực hội đồng thi các lớp do trung tâm quản lý.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong trường để quản lý, khai thác, sử dụng, tu bổ, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất của trung tâm, trên cơ sở kế hoạch, dự toán được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên tại trung tâm theo quy định của Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của trường.