Trung tâm Dạy nghề và CGKHCN

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM DẠY NGHỀ VÀ CGKHCN

- Xây dựng mục tiêu đào tạo nghề ngắn hạn gắn với xây dựng nông thôn mới và theo nhu cầu của thị trường lao động, xây dựng kế hoạch đào tạo nghề ở các trình độ cao đẳng, trung cấp đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

- Tuyển sinh, quản lý chương trình đào tạo ngắn hạn.

- Liên kết với các trường dạy nghề của tỉnh, tỉnh bạn và trung ương để đào tạo nghề từ bậc 3 trở lên. Tổ chức dạy nghề phục vụ cho việc xuất khẩu lao động.

- Bồi dưỡng nghề, cập nhật kiến thức, chuyển giao khoa học công nghệ cho nông dân, Hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp. Đào tạo nghề chế biến nông sản thực phẩm, trồng cây lương thực thực phẩm, cây công nghiệp, điện giao thông, thuỷ lợi, sử dụng, sửa chữa máy vi tính phục vụ cho công tác quản lí Nhà nước ở xã, phường, thị trấn. Bồi dưỡng nâng bậc cho công nhân, nhân viên để nâng lương theo quy chế của ngành lao động thương binh xã hội.

- Phối hợp với các khoa chuyên môn để chuyên giao các dự án sản xuất thử nghiệm cho các cơ sở kinh tế trong và ngoài tỉnh. 

- Tham mưu, giúp Hiệu trưởng về công tác dạy nghề và chuyển giao KHCN cho các cơ sở kinh tế trong tỉnh và xã hội, đảm bảo công tác dạy nghề đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường và quy định của tỉnh, của Nhà nước.