Trung tâm TS&GTVL

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Trung tâm Tuyển sinh và giới thiệu việc làm là đơn vị thuộc trường, tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác tuyển sinh và giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp ra trường.

- Giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tuyển sinh hàng năm và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh theo kế hoạch của tất cả các bậc học trong trường, gồm các công việc:

+ Chủ trì, lên kế hoạch, làm việc với các trường đại học, học viện, các trường THPT, THCS các Trung tâm GDTX … về công tác tuyển sinh.

+ Quản lý, thu nhận hồ sơ thí sinh (Phiếu đăng ký dự thi, phiếu báo kết quả thi, học bạ, bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận tốt nghiệp…) cho đến khi bàn giao hồ sơ cho phòng công tác HSSV.

- Xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm về đào tạo, liên kết đào tạo và bồi dưỡng cán bộ để trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức hoạt động tư vấn du học, xuất khẩu lao động cho HSSV và công dân Việt Nam theo quy định của pháp luật.

- Thiết kế và xây dựng dữ liệu thông tin về ngành nghề, trình độ đào tạo, hình ảnh, kết quả đào tạo của trường để cung cấp cho học sinh và nhân dân để lựa chọn ngành nghề đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch, làm việc với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để giới thiệu việc làm cho HSSV đã tốt nghiệp; Giới thiệu việc làm bán thời gian cho HSSV đang học.

- Điều tra, khảo sát nhu cầu sử dụng nhân lực ở các khu công nghiệp, doanh nghiệp, kết hợp với Ban Quản lý khu công nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp để đề xuất phát triển ngành nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Hỗ trợ liên hệ nơi thực hành, thực tập đối với HSSV.