Trường Đại học Thái Bình học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

22/04/2021

Ngày 22/4, Trường Đại học Thái Bình tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/z2448703668521-9d3eb97f91e193114c595997cf6e6ba3-20210422043516-e.jpg

Đ/c Đào Đình Hùng - Báo cáo viên cấp tỉnh

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Đào Đình Hùng báo cáo viên cấp tỉnh quán triệt các chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Qua buổi học tập đồng chí Bi thư Đảng uỷ đề nghị các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng các đơn vị, đoàn thể nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng. Việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết phải được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng.

Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hoá” trong nội bộ; uốn nắn những nhận thức lệch lạc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/z2448703748348-8a1f2e49f6fde70b1fe632c128cdb08a-20210422043658-e.jpg

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/z2448703650873-97db540f40bc1fd1b98e05883de5d7ef-20210422043728-e.jpg

 

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/z2448703804857-5316ae9a5f1d6341c492fd4fb3a82560-20210422043755-e.jpg

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/z2448703676081-ab8ed500a50aaa9bdbef1d4ef294fadf-20210422043812-e.jpg
Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/z2448703632950-79d8f83e89ae6e045a4a6bfff9e01cc1-20210422043835-e.jpg