21/10/2021 Đề cương chi tiết khoa Công nghệ thông tin

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chương trình đào tạo Cử nhân công nghệ thông tin

24/08/2021 Đề cương chi tiết khoa Công nghệ thông tin

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN

Áp dụng cho Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: An toàn thông tin Bậc đào tạo: Đại học

24/08/2021 Đề cương chi tiết khoa Công nghệ thông tin

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH CNTT

Áp dụng cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin bậc Đại học