30/03/2023 Đề cương chi tiết khoa Công nghệ thông tin

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2021

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Ban hành kèm theo Quyết định số: 407/QĐ-ĐHTB, ngày 28 tháng 06 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Thái Bình)

21/10/2021 Đề cương chi tiết khoa Công nghệ thông tin

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chương trình đào tạo Cử nhân công nghệ thông tin

24/08/2021 Đề cương chi tiết khoa Công nghệ thông tin

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN

Áp dụng cho Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: An toàn thông tin Bậc đào tạo: Đại học

24/08/2021 Đề cương chi tiết khoa Công nghệ thông tin

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH CNTT

Áp dụng cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin bậc Đại học