17/12/2019 Đề cương chi tiết khoa Công nghệ

Đề cương chi tiết học phần ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí/chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí

Áp dụng cho trình độ Đào tạo Đại học, Loại hình đào tạo Chính quy, từ khóa tuyển sinh năm 2019

12/12/2017 Đề cương chi tiết khoa Công nghệ

Đề cương chi tiết học phần ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí/chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí

Áp dụng cho trình độ Đào tạo Đại học, loại đào tạo Chính quy, từ khóa tuyển sinh năm 2017