25/12/2019 Đề cương chi tiết khoa Đại cương

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN TOÁN KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT

Áp dụng cho trình độ Đào tạo Đại học, Loại hình đào tạo Chính quy, từ khóa tuyển sinh năm 2019

25/12/2019 Đề cương chi tiết khoa Đại cương

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN TOÁN KHỐI NGÀNH KINH TẾ

Áp dụng cho trình độ Đào tạo Đại học, Loại hình đào tạo Chính quy, từ khóa tuyển sinh năm 2019

25/12/2019 Đề cương chi tiết khoa Đại cương

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN VẬT LÝ

Áp dụng cho trình độ Đào tạo Đại học, Loại hình đào tạo Chính quy, từ khóa tuyển sinh năm 2019

25/12/2019 Đề cương chi tiết khoa Đại cương

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Áp dụng cho trình độ Đào tạo Đại học, Loại hình đào tạo Chính quy, từ khóa tuyển sinh năm 2019