06/02/2023 Đề cương chi tiết khoa KT-QTKD

HỌC LIỆU NGÀNH KINH TẾ

06/02/2023 Đề cương chi tiết khoa KT-QTKD

HỌC LIỆU NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

14/12/2019 Đề cương chi tiết khoa KT-QTKD

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH/CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP (2019)

Áp dụng cho đại học chính quy K9 tuyển sinh năm 2020

14/12/2019 Đề cương chi tiết khoa KT-QTKD

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN NGÀNH KINH TẾ/CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ (2019)

Áp dụng cho đại học chính quy K9 tuyển sinh năm 2020

01/08/2017 Đề cương chi tiết khoa KT-QTKD

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH/CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP (2017)

Áp dụng cho đại học chính quy K6,7,8 tuyển sinh năm 2017,2018,2019

01/08/2017 Đề cương chi tiết khoa KT-QTKD

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN NGÀNH KINH TẾ/CHUYÊN NGÀNH/QUẢN LÝ KINH TẾ (2017)

Áp dụng cho đại học chính quy K6,7,8 tuyển sinh năm 2017,2018,2019