01/10/2020 Đề cương chi tiết khoa KT-QTKD

Đề cương chi tiết các học phần ngành Quản trị kinh doanh/chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp (2019)

Áp dụng cho đại học chính quy K9 tuyển sinh năm 2020

01/10/2020 Đề cương chi tiết khoa KT-QTKD

Đề cương chi tiết các học phần ngành Kinh tế/chuyên ngành Quản lý kinh tế (2019)

Áp dụng cho đại học chính quy K9 tuyển sinh năm 2020

01/08/2017 Đề cương chi tiết khoa KT-QTKD

Đề cương chi tiết các học phần ngành Quản trị kinh doanh/chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp (2017)

Áp dụng cho đại học chính quy K6,7,8 tuyển sinh năm 2017,2018,2019

01/08/2017 Đề cương chi tiết khoa KT-QTKD

Đề cương chi tiết các học phần ngành Kinh tế/chuyên ngành Quản lý kinh tế (2017)

Áp dụng cho đại học chính quy K6,7,8 tuyển sinh năm 2017,2018,2019