17/01/2020 Đề cương chi tiết khoa Luật

Đề cương chi tiết các học phần của khoa Luật

Áp dụng cho đào tạo trình độ Đại học; Loại hình đào tạo Chính quy; Từ khóa tuyển sinh năm 2019

19/12/2017 Đề cương chi tiết khoa Luật

Đề cương chi tiết các học phần của khoa Luật

Áp dụng cho đào tạo trình độ Đaị học; Loại hình đào tạo Chính quy; Từ khóa tuyển sinh năm 2017