08/08/2019 Đề cương chi tiết khoa Ngoại ngữ

Đề cương chi tiết các học phần Tiếng anh chuyên ngành

Áp dụng cho trình độ Đại học. Loại hình đào tạo: chính quy. Khoá 2019

06/08/2019 Đề cương chi tiết khoa Ngoại ngữ

Đề cương chi tiết các học phần Tiếng anh Cơ bản 1,2

Áp dụng cho trình độ Đại học. Loại hình: chính quy. Khoá 2019