20/12/2019 Đề cương chi tiết khoa Ngoại ngữ

Đề cương chi tiết các học phần Tiếng anh chuyên ngành

Áp dụng cho Sinh viên ngành Luật. Trình độ Đai học. Loại hình đào tạo chính quy.Tuyển sinh từ năm 2019

20/12/2019 Đề cương chi tiết khoa Ngoại ngữ

Đề cương chi tiết các học phần Tiếng anh chuyên ngành

Áp dụng cho Sinh viên ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế, Tài chính ngân hàng. Tuyển sinh từ năm 2019

18/12/2019 Đề cương chi tiết khoa Ngoại ngữ

Đề cương chi tiết các học phần Tiếng anh Cơ bản 1,2

Áp dụng cho trình độ Đại học. Loại hình đào tạo chính quy. Từ khoá tuyển sinh năm 2019