10/01/2020 Giới thiệu Trung tâm BD-ĐT

Giới thiệu về Trung tâm Bồi dưỡng - Đào tạo

Trung tâm Bồi dưỡng & Đào tạo tiền thân là Trung tâm Tư vấn nghề nghiệp Tại chức, là một bộ phận thuộc Phòng Đào tạo của Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình.