10/09/2018 Giới thiệu TT Dạy nghề

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

24/03/2016 Giới thiệu TT Dạy nghề

GIẤY CHỨNG NHẬN đăng ký hoạt động dạy nghề

GIẤY CHỨNG NHẬN đăng ký hoạt động dạy nghề

23/01/2016 Giới thiệu TT Dạy nghề

Chức năng & nhiệm vụ

23/01/2016 Giới thiệu TT Dạy nghề

Giới thiệu Trung tâm Dạy nghề & Chuyển giao KHCN