21/10/2021 Tin tức Trung tâm TH-NN

Báo cáo Tổng kết công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục các năm 2016-2020

Báo cáo Tổng kết công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục các năm 2016-2020 của Trung tâm Tin học Ngoại ngữ

21/10/2021 Tin tức Trung tâm TH-NN

Kế hoạch công tác Đảm bảo chất lượng các năm 2016-2020

Kế hoạch công tác Đảm bảo chất lượng các năm 2016-2020 của Trung tâm Tin học Ngoại ngữ

21/09/2021 Tin tức Trung tâm TH-NN

Báo cáo Tổng kết công tác và phương hướng nhiệm vụ các năm 2016-2020

Báo cáo Tổng kết công tác và phương hướng nhiệm vụ các năm 2016-2020 của Trung tâm Tin học Ngoại ngữ

21/09/2021 Tin tức Trung tâm TH-NN

Kế hoạch công tác các năm từ 2016-2020

Kế hoạch công tác các năm từ 2016-2020 của Trung tâm Tin học Ngoại ngữ