Trường Đại học Thái Bình trở thành thành viên CLB Khối đào tạo Tài chính - Kế toán

29/03/2022

Trường Đại học Thái Bình trở thành thành viên CLB Khối đào tạo Tài chính - Kế toán

Ngày 22.3.2022, CLB Khối đào tạo Tài chính - Kế toán tổ chức Hội nghị kết nạp thành viên và triển khai kế hoạch công tác 2022.

Media/1_TH1062/FolderFunc/202203/Images/z3299253176023-2ae7684b3059287a70ddf87a1779717f-20220329021939-e.jpg

Câu lạc bộ Khối đào tạo Tài chính - Kế toán được Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam thành lập năm 2018. CLB được thành lập trên tinh thần tự nguyện và đồng thuận của các thành viên là các cơ sở có đào tạo ngành kế toán, kiểm toán và tài chính, dưới sự hỗ trợ của Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam. Tổ chức và hoạt động của CLB dựa trên cơ sở “Quy chế tổ chức và hoạt động của CLB khối trường trực thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao Đẳng Việt Nam”.